August 2017, was the 66th Anniversary of the
National Eisteddfod in Llanrwst,
where my uncle, T. Glynne Davies won the Crown.
I am hoping to collect as much 'history' about the Eisteddfod as possible.
I am very grateful to the National Eisteddfod for granting me permission to use the 1951 Programme and Results books.
Naturally it's main content is in Welsh.
I am also very grateful to the
Western Mail
for granting permission to reproduce press articles
covering the Eisteddfod week in 1951.
Grateful thanks also to Pat Rowley,
Chairman of the Llanrwst and District Historical Society
for supplying wonderful photographs of the event.
If you have any memories you'd like to share,
I would be delighted to hear from you. 
BLOG; CLICK HERE TO SEE THE LATEST UPDATES ON www.penmon.org

 

CYHOEDDI  /  PROCLAMATION

CYHOEDDI
Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, 1951
LLANRWST
DYDD IAU, MEHEFIN, 1950
 

10.00 a.m. RHWYFO AR AFON GONWY
                  BOATING ON RIVER CONWAY AT LLANRWST
Gofelir am y cychod gan rwyfwyr profiad o Gonwy
Tal, 1/- yr un; Plant dan 12 oed, 6c

2.15 p.m.  O Heol Watling (Ymgynnull)
                 GORYMDAITH YR ORSEDD
                 THE PROCESSION OF BARDS

In Robes and Regalia to the Gorsedd Circle headed by the Deiniolen Silver Band

3.00 p.m. Ar Lan Afon Gonwy, Tu Hwnt I'r Bont
                SEREMONI'R CYHOEDDI
                THE GORSEDD CEREMONY

Bardic Rites and Ceremonies; Floral Dance; Traditional Welsh Music
Investiture of the Archdruid. Heraldic Proclamation of the Eisteddfod.
Rhaglen yr Orsedd ar werth 1/- ar ol Mehefin 1.

4.30 p.m. Lawnt Castell Gwydir
                DAWNSIO GWERIN
                FOLK DANCING

Dawnswyr Corwen; Telynores Maldwyn

7.00 p.m. (Mynediad am 6.15 p.m.) Pabell yr Eisteddfod
                CYNGERDD Y CYHOEDDI
                PROCLAMATION CEREMONY

Cor Meibion Orpheus, Treforus (Arweinydd - Ivor E. Sims)
(Enillwyr y Brif Gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol bedair gwaith yn olynol)
Pianydd a Chyfeilydd - Meirion Williams
Unawdydd - Nancy Bateman
Tocynnau - Seddau Cadw, 7/6 a 5/- ; Eraill, 3/- a 1/6;
Plan o'r Seddau yn Swyddfa'r Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst; i'w weld o
Fehefin 3.
Tocynnau ar werth yn Swyddfa'r Eisteddfod a chan ein pwyllgor lleol. 

10 - 12 p.m. NOSON LAWEN Y CYHOEDDI
                    Neuadd yr Eglwys, Llanrwst, ac yn Y Cinema, Plas-yn-Dre
                    (trwy ganiatad y Perchenogion)
Doniau Gorau Cymru; Canu Penillion; Baledi; Dawnsio Gwerin; Alawon Gwerin;
Dynwared; Adrodd; Storiau; Feiolin.
Rhennir y parti rhwng y ddau le; newdid drosodd am 11 p.m.
Mynediad - 2/6 (trwy docyn yn unig) ar werth yn Swyddfa'r Eisteddfod ac wrth y fynedfa. 

Cyfleusterau teithio arbennig - tren hwyr am 12 p.m..
Rhestr y Testunau ar werth ddydd y Cyhoeddi. Cyfrol harddaf y flwyddyn.
Pris 2/-; trwy'r post, 2/4
For further particulars apply - The General Secretary, National Eisteddfod Offices, Llanrwst.  Tel - 256

Courtesy of Pat Rowley, Llanrwst & District Historical Society

EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL FRENHINOL
CYMRU
LLANRWST a'r CYLCH

AWST 6 - 11, 1951


Eisteddfod site at Ffridd, Plas Isa, Llanrwst
(photo courtesy of Pat Rowley,
Llanrwst & District Historical Society)

TESTUNAU A GWOBRAU ARBENNIG
CYNGOR YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Traethawd
"Hanes Teulu Herbertiaid Rhaglan"
  £100
J.R. Gabriel & E.D. Jones
Traethawd
"Robert Vaughan yn Hynafiaethydd",
a hanes ei lyfrgell"
Dim cystadlu £100
E.D Jones & Thomas Richards
Llawlyfr: Llawlyfr ar gynllun,
'Modern English Usage'  neu
'The A.B.C. of English Usage'
Dim cystadlu £100
Ivor Williams, Thomas Jones,
Henry Lloyd
Traethawd
"Y Bywyd Cymreig yng Nghymoedd
Diwydiannol Sir Fynwy yn y
Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg"
Dim cystadlu £50
D. Gwenallt Jones,
Thomas Richards
Traethawd
Bywyd a Gwaith Thomas Wiliems, Trefriw.
  £100
Thomas Parry, G.J. Williams
Traethawd
Dylanwad Llenyddiaeth Cyfandir Ewrop ar Llenyddiaeth Cymru
  £75
W.J. Gruffydd
Gwobr Goffa Eifionydd
Casgliad o Englynion Beirdd Gwlad
yr Ugeinfed Ganrif
T. Llew Jones,
Llangrannog
£10/10/0
Meuryn
Gwobr Goffa Pedr Hir
Bywyd a Gwaith unrhyw Dri Bardd Gwerin
John Jenkyn Morgan,
Glanaman
£10
G.J. Williams,
D. Tecwyn Lloyd
Bywyd a Gwaith Syr Isambard Owen G. J. Roberts,
Llanrug
£50
D. Emrys Evans
Gwobr Beatrice Grenfell
Traethawd yn Gymraeg neu Saesneg.
Hanes Mwynfeydd Plwm yng Nghymru
a'r amodau diwydiannol a chymdeithasol
ynglyn a hwy
Emrys R.D. Prosser,
Bridgend
£50
Robert Richards, A.S.,
O.T. Jones
Medal Rhyddiaeth Bur
Cyflwynir os  os derbynnir gwaith arbennig
yn Adran Rhyddiaeth yn ystod
1948-1949-1950
  Medal
J. Gwilym Jones,
D.J. Williams
G.J. Williams,
J.O. Williams
Traethawd
Cyfraniad Cymru a'r Cymry i ddatblygiad Glannau Mersi, 1800 - 1950
Dim cystadlu £100
Idris Foster,
Peredur Jones


Cynan leads the procession of Druids
(Photo courtesy of Pat Rowley, Llanrwst & District Historical Society)

Mrs Robert Jones, wife of the local
Central School Headmaster, Robert Jones

(Photo courtesy of Pat Rowley, Llanrwst & District Historical Society)
              

  ADRAN LLENYDDIAETH

BARDDONIAETH

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Awdl
Mewn cynghanedd o fesurau Dafydd
ap Edmwnd

Y Dyffryn neu
Bro Hiraethog

Brinley Richards,
Nantyffyllon
Cadair yr Eisteddfod a £25
Rhoddir y Gadair gan Gymry Patagonia 
trwy Mr Elias Owen.
Rhoddir yr arian gan Mr & Mrs E. Wyn Jones, Lerpwl, er cof am y diweddar Ddr. Llewelyn Williams, Hen Golwyn
J. Lloyd-Jones, William Morris,
Roland H. Jones
Pryddest

Adfeilion neu
Llywelyn Fawr.
T. Glynne Davies, Llanrwst Coron yr Eisteddfod a £25
Rhoddir y Goron gan Mr D.G. Roberts, Buenos Aires
T.H. Parry Williams, Gwylim R. Jones,
Wil Ifan
Cywydd
Y Clawdd Terfyn
Neb yn deilwng £5/5/0
Rhodd. Cymdeithas Llen a Chan, Tynygroes
Thomas Parry
Cadwyn o Englynion
Llansannan
Neb yn dilwng £4/4/0
William Morris
Englyn
Goleuni'r Gogledd
Parch. Ceri Jones, Clydach £2/2/-
Rhodd. Mr R.H. Hughes, Dolwar, Llanrwst
J.T. Jones (Porthmadog)
Hir a Thoddiad
T. Rowland Hughes
J.G. Thomas, Dinbych £2/2/0
Thomas Parry
Telyneg
Ha' Bach Mihangel
J. Christmas Wiliams, Porthmadog £2/2/0
Rhodd. Gymdeithas Pobl Ifanc, Salem, Llanbedr y Cennin
William Jones (Tremadog)
Soned
Yr Wybrnant
Parch. W.E. Edwards, Aberdaron £3/3/0
Rhodd. Eglwys Curig Sant, Capel Curig
Iorwerth C. Peate
Baled
Capelulo
Neb yn deilwng £2/2/0
Rhodd. Transport & General Workers' Union
Crwys
Dychangerdd
Yr Ungeinfed Ganrif
Neb yn deilwng £3/3/0
Rhodd. Mr D.O. Jones, Cefn Castell, Pandy Tudur
J. Elias Williams
Ugain o Benillion Gwreiddiol ar Ddull yr Hen Benellion T. Llew Jones,
Llangrannog
£4/4/0
Geraint Bowen
Can Groeso addas i'w chanu yn seremoni croesawy'r Cymry ar wasgar Parch. W.J. Gruffydd,
Talybont,
Ceredigion
£2/2/0
Rhodd. Parch H. Arfon Evans, Capel Curig
Dyfnallt
Cerdd mewn Vers Libre
Cadwynau
J. Llewelyn Roberts,
Talysarn,
Caernarfon
Gerallt Davies, Bangor
£2/2/0
Rhodd. Cymdeithas Llen a Chan, Y Ro Wen
W.T. Pennar Davies
Can ar Mesur Tri Thrawiad
Agored
Alun Jones,
Blaencelyn
£2/2/0
Dyfnallt
Casgliad o Rigymau Gwreiddiol ar batrwm yr Hwiangerdd Mary Vaughan Jones,
Maenan
£4/4/0
Jennie Thomas
 

Bardd Y Goron
Thomas Glynne Davies

(cliciwch yma / click here)


RHYDDIAITH    

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Medal Rhyddiaeth
Deunydd cyfrol o ryddiaith greadigol
heb fod dim ohono wedi ei
gyhoeddi o'r blaen.

Parch Islwyn Ffowc Elis,
Llanfair Caereinion
Medal Rhyddiaith yr Eisteddfod
£25
Rhodd y Fedal Aur gan y ddiweddar
Syr Howell J. Williams
John Gwilym Jones
T.J. Morgan, D.J. Williams
Nofel
heb fod dan 40,000 o eiriau
D.C Jones £40
E. Tegla Davies
Hugh Bevan
Nofel Fer
oddeutu 25,000 o eiriau
Neb yn deilwng £20
Kate Roberts
Nofel i Ieuenctid
oddeutu 25,000 o eiriau
John Williams,
Rhiw
£15
Dafydd Jenkins
Nofel
ar gyfer plant dan 15 oed
oddeutu 25,000 o eiriau
Parch Ll.C. Hughes
Gwaen Cae Gurwen  a
T. Salisbury Jones,
Penmaenmawr 
£15
Elizabeth Watkin Jones
Stori Fer Neb yn deilwng £3
Hugh Bevan
Ysgrif ar un o'r canlynol;
Rhwd
Cadw Cyfrinach
Carreg Filltir
Briwsion

Andreas ac
Anheicus

£3
T.J. Morgan
Beirniadaeth Ddychmygol
gan Gymro o'r gorffennol ar bortread
ffilmiau o fywyd Cymru heddiw
Gwilym T. Hughes,
Croydon
£3
D.J. Williams
Argraffiadau
Ymweld a'r Eisteddfod Genedlaethol
yn y flwyddyn 2000
John Edwards,
Llanfihangel
Glyn Myfyr
£3
Ambrose Bebb
Cyfres o Ddwsin o Storiau Byrion i Blant Blodwen Davies,
Hendon
£8
J.D. Powell
Cyfres o Storiau
yn ymwneud ag enwogion Dyffryn
Conwy yn yr oes y Tuduriaid
Neb yn deilwng £15
Rhodd. Mr a Mrs E. Wyn Jones, Lerpwl er cof am y ddiweddar Ddr. Llewelyn Williams, Hen Golwyn
E. Morgan Humphreys

TRAETHODAU    

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Ymdriniaeth Fer ar Effaith
Diwydiannaeth ar Ddiwylliant Cymru
Parch W. Phillips, Bangor £10
Rhodd. Transport & General Workers' Union
Robert Richards A.S.
Traethawd Beirniadol ar
Ddiwinyddiaeth Emil Brunner
Dim cystadlu £15
Rhodd. Weinidogion Henaduriaeth Dyffryn Conwy
Gwilym Bowyer
Hywel D. Lewis
Effaith Polisi Comisiwn y Coedwigaeth ar Fywyd Gwleig Cymru Neb yn deilwng £10
Rhodd. Transport & General Workers' Union
R. Alun Roberts,
T.I. Davies (Llandeilo)
Hen Faledwyr Dyffryn Conwy Dim cystadlu £8
Thomas Parry
Beirniadaeth ar Farddoniaeth Gymraeg er 1930 Parch D. James Jones,
Treforus
£10
T.J. Morgan
Ysgrif ar Richard Hughes a'i wasanaeth i Gymry yn Jeriwsalem Abd il Kuds £3/3/0
Rhodd. Pwyllgor Cyn-Filwyr Eisteddfod Bae Colwyn
T. Madoc-Jones
Lle y Cyngor Plwyf ym mywyd Cymru Ernest Williams,
Caerfyrddin
£10
Rhodd. Pwyllgor Cymdeithas Cynghorau Plwyf Sir Ddinbych
William Jones (Rhuthun)
Cyfraniad Dyffryn Conwy
i lenyddiaeth a diwylliant Cymru
Parch William Phillips, Bangor £35
Rhodd. Mr a Mrs E. Wyn Jones, Lerpwl, er cof am y diweddar Ddr. Llewelyn Williams, Hen Golwyn
Ifor Williams

LLAWLYFRAU

Cystadleuaeth

Ennillydd                         

Gwobr a Beirniaid               

Llyfr Hobiau i ferched neu fechgyn Margaret a William Owen,
Manceinion, a Mary Jones,
Pennant    
£8
Ambrose Bebb
Casgliad o Chwaraeon Stryd Mair Elli,
Llanwrtyd
£4
W.T. Williams, (Penygroes)
Llyfr Doniol i Blant R. Alun Pritchard, Carmel £7
J.O. Williams (Bethesda)
Geiriadur Cymraeg addas i ysgolion,
oddeutu 7,000 o eiriau
H. Meirig Evans,
Ammanford a
W.O. Thomas,
Crai
£50
Stephen J. Williams
Llawlyfr ; Cynllun rhannu ac is-rhannu
llyfrau'r byd Cymraeg 
Mrs Mary Ellis,
Aberystwyth
£15
William Williams
Llawlyfr ar Enweirio, gan gynnwys darluniau   £8
Dewi Emrys
Llawlyfr Chwaraeon
(pel-droed, hoci, tennis, nofio, etc)
Howard Lloyd, Caerfyrddin a
Iorwerth Boyer,
Caerfyrddin
£8
Gwynfil Rees
Llawlyfr ar Foesog Gristnogol Neb yn deilwng £10
R. Tudur Jones
Llawlyfr ar Gadw Da Byw Neb yn deilwng £8
Isaac Jones, (Madryn)
Llawlyfr ar gyfer dosbarthiadau uchaf
ysgolion Grefft Ysgifennu Rhyddiaith
Dim cystadlu £8
William Rowlands
Llawlyfr ar Wyddor Gwlad,
oddeutu 40,000 o eiriau
O.E. Roberts,
Lerpwl
£10
R. Alun Roberts
Casgliad o Eglurebau'r Pulpud Cymraeg Parch J.J. Morgan,
Yr Wyddgrug  
£25
Rhodd. R. W. Griffiths, (Forden)
R. Dewi Williams

CYFIEITHIADAU    

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

O'r Saesneg
The Screwtape Letters (C.S.Lewis)

Gwilym Lloyd Edwards, Bala

£5
Rhodd. R. Ifor Jones
(Coventry)
D. Tecwyn Evans

O'r Ffrangeg
Pernsees et Opuscules (Pascal)

John Edwards,
Llanfihangel Bryn Myfyr

£7
J. Ifor Davies

O'r Lladin
Tacitus Agricola

A.O. Morris.
Ysgol Ramadeg,
Blaenau Ffestiniog

£7
D. Emrys Evans

O'r Lladin
Tair o Gerddi Horas yn null
Goronwy Owen

O.M. Lloyd,
Caergybi

£3
J.E. Caerwyn Williams

O'r Roeg
Theocritus - Mydryddol o Idyll 15

 Dim cystadlu

£5
Dafydd M. JonesPost Office staff at their stand
(Photo courtesy of Pat Rowley, Llanrwst & District Historical Society)

ADRAN LLENYDDIAETH

CYFANSODDI    

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Drama Wreiddiol Hir

 Neb yn deilwng

£25
Tlws Drama'r Eisteddfod Genedlaethol
Rhodd. Rhys C. Williams
D. Haydn Davies
J. Kitchener Davies 

Drama Hir Fydryddol Wreiddiol

Dim cystadlu

£25
Tlws
Cynan, J.D. Powell

Drama Wreiddiol Un Act

 

£15
Rhodd. Cymni Drama Gymraeg Llanrwst
Leyshon Williams
J.J. Williams

Drama Wreiddiol Un Act i Ferched

 Neb yn deilwng

£15
Mary Lewis

Drama Fer-Fer i blant dan 12
Cymraeg - ail iaith

 Dilwen M Evans
Penuwch
J.P. Thomas
Y Drenewydd
Mary V. Jones
Maenan 

£3/3/0 (yr un i'r chwe drama orau 
Amy Parry-Williams,
Eic Davies

Adolygiad ar Rhaglenni Nodwedd
neu Ddrama Radio

 Dim cystadlu

£10
Olwen Llewelyn Walters

CYFIEITHU   A
CHYFADDASU

 

 

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Drama Un Act

John R. Evans
Penuwch

£10
Dewi Llwyd Jones

Cyfieithu Drama Un Act i'r Gymraeg o'r Ffrangeg neu o'r Almaeneg

J.E. Ethall
Llangernyw
 

£10
T.P.Williams
Oswald Rees Owen

ACTIO

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Perfformio Unrhyw Ddrama Hir yn Gymraeg. Abergele
Pontrhdyfen
Cwpan Eisteddfod Bae Colwyn
£30 i bob cwmni a ddaw i'r praw terfynol
Perfformio Unrhyw Ddrama Un Act yn Gymraeg Hammersmith
Cymrodorion Y Rhyl
Llannerchymedd
Tarian
£20 i bob cwmni a ddaw i'r praw terfynol
Meim
Chwarae Meim - Agored
  Tlws
£10 i bob cwmni a ddaw i'r praw terfynol

ADRODD

Cystadleuaeth

Ennillydd

Gwobr a Beirniaid

Y Prif Adrodd i Feibion
(a) Detholiad o 'Araith y Gigfran' (Cynan)
(b) 'Cymru' (D. Gwenallt Jones)

 

£3/3/0
Rhodd Thomas Hughes
Cerrigydrudion
Mary Lewis
J. Gwilym Jones
Gwilym Aneurin Jones
S.L. Owen
Y Prif Adroddiad i Ferched
Rhan III o 'Y Briodas'(Caradog Pritchard)
  £3/3/0
Mary Lewis
J. Gwilym Jones
Gwilym Aneurin Jones
S.L. Owen
Adroddiad i Feibion 20-25 oed
'Y Band Undyn' (I.D. Hooson)
  £2/2/0
Rhodd Clwb Ffermwyr Ifanc
y Ro Wen a'r Cylch
Mary Lewis
J. Gwilym Jones
Gwilym Aneurin Jones
S.L. Owen
Adroddiad i Ferched 20-25 oed
'Gwladys Rhys' (W.J. Gruffydd)
  £2/2/0
Rhodd Clwb Ffermwyr Ifanc
y Ro Wen a'r Cylch
Mary Lewis
J. Gwilym Jones
Gwilym Aneurin Jones
S.L. Owen
Cor Adrodd dros 18
'Cwymp Caersalem' (T. Gwynn Jones)
  £8/8/0
Mary Lewis
J. Gwilym Jones
Gwilym R. Jones
Adrodd i Gyfeiliant Telyn
(a) Telyneg 'Y Fflam' (I.D. Hooson)
(b) 'Y Llwybr Troed' (J.T. Jones
(c) 'Y Sphinx' (T. Gwynn Jones)
  £3/3/0
Cassie Davies
Eluned Ellis Jones
Paratoi a Thraethu yn null
yr hen gyfarwydd
  £3/3/0
Cassie Davies
T. Lloyd Evans

ADRAN CERDDORIAETH 

ADRAN LLAIS  

Cystadleuaeth

Gwobr a Beirniaid

Y Brif Gystadleuaeth Gorawl, S.A.T.B. heb fod llai na 80 o leisiau
'Dyro inni Heddwch'
'Genhedloedd, rhoddwch chwi i'r Ior'
'Ym Mro Babilon wrth ei dyfroedd'

£150
a Chwpan Y Cymro
Rhodd; Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol 1949

Y Brif Gystadleuaeth Corau Meibion, T.T.B.B. heb fod llai na 80 o leisiau
'Dana-Dana'
'Chwyth, Chwyth Aeafol Wynt'
'Matona, fy Anwylyd'

£150
a Chwpan Y Gwarchodlu Cymreig
Yr Ail Gystadleuaeth Gorawl. S.A.T.B. heb fod dros 80 o leisiau
'Ar ben mae'r Gogoneddus Waith'
'Sylvia'
'Cariadon'.
£70
a Chwpan Sefydliad Gwiethwyr Tredegar
Rhoddir baton i'r Arweinydd llwyddiannus er cof am Hywel Cunnah
Yr Ail Gystadleuaeth Corau Meibion T.T.B.B., heb fod dros 80 o leisiau
'Yr Alwad Adre'
'Y Bugail'
£50 a Chwpan y Ffiwsilwyr Cymreig
Corau Merched, 40-60 o leisiau
'Cadwyn o Geinciau Gwerin'
'Yn y Wagen Do'
£40 a Chwpan Charles Dawe
Corau Gwledig S.A.T.B. heb fod dan 30 o leisiau
'Felly carodd Duw y Byd'
'Atgof'
£20
Corau Gwaith neu Corau Pentref T.T.B.B. heb fod dros 40 o leisiau
'Yr Hufen Melyn'
'Sul y Blodau'
£30
Erddygan, 12-16 o leisiau
'Tyrd yn ol, swynol serch'
'Gwanwyn sy'n ei hwyneb hardd'
£10
Rhodd.Cymdeithas Gorawl Talybont a'r Cylch
Deuawd S.C.
'Y Lloer'
£3/3/0
Deuawd T.B.
'Cans felly yr Ior'
£3/3/0
Rhodd. Cymdeithas Llen a Chan Y Ro Wen
Unawd Soprano
'Blodeuyn yr Eira'
'Y Dryw Bach'
£3/3/0
Unawd Mezzo-Soprano
'Liber Scriptus'
'Hwinan Mam'
£3/3/0
Unawd Contralto
'O serch, rho dy rin'
'Y Don Weddw'
£3/3/0
Unawd Tenor
'Can Fuddugol Walther'
'Y Bugail'
£3/3/0
Unawd Bariton
'Eri tu'
'Yr Wylan Deg'
£3/3/0
Unawd Bas
'I'r nen, di dan-ddearol wynt'
'Mab y Mor'
£3/3/0
Gwobr Goffa David Ellis
(I ennillwyr yr Unawdau uchod)
Unawd o waith Cyfansoddwr Cymreig
£5 a thlws

UNAWDAU I RAI o

18 i 25 OED
Soprano
(a) 'Romani'
(b) ' Mi a glywais'
£1/1/0
Rhodd. Cymdeithas Llen a Chan
Y Ro Wen
Contralto
(a) 'Y Border Bach'
(b)Os daw fy nghariad
£1/100/0
Rhodd. Cronfa Goffa Osborne Roberts
Tenor
(a) 'Pan ddaw'r nos'
(b) ' Moes dy law'
£1/10/0
Rhodd. Cronfa Goffa Osborne
Roberts
Bariton
(a) 'Gwlad y Bardd'
(b) 'Hen Ferchetan'
£1/10/0
Gwobr Goffa Osborne Roberts
(I ennillwyr yr Unawdau Uchod)
Unawd o waith cyfansoddwr Cymreig
£5/0/0
Rhodd. Cronfa Goffa Osborne
Roberts
 

CYSTADLEUAETH
CYMDEITHAS

 ALAWON
GWERIN CYMRU

Parti, 8 i 12 mewn rhif
(a) 'Trymder'
(b) 'Twll bach y Clo'
£7/0/0

Unawd i rai dros 16 oed
(a) 'Y Mab Afradlon'
(b) ' Y Broga Bach
£2/2/0

Unawd i rai dan 16 oed
(a) 'Lliw'r Heulwen'
(b) 'Bachgen Bach o Dincer'
£1/1/0

Alaw Werin - wreiddiol heb ei
chyhoeddi o'r blaen
£1/1/0 am bob un a fernir yn deilwng
Rhodd £2/2/0 gan Brythonfab,
Yr Wyddgrug


OFFERYNNOL
Cerddorfa Linynnol
'Slow Minuet in Gigue'
£25
Triawd, Piano, Ffidil a 'Cello
'Variation on Cader Idris'
£6/6/0
Deuawd, Ffidil a Piano
'Sonata in A Major'
£4/4/0
Unawd ar y Ffidil
'Concerto in A'
£3/3/0
Unawd ar y Viola
'Five Old French Dances'
£3/3/0
Unawd ar y 'Cello
'Theme and Variations'
£3/3/0
Unawd ar y Piano
'Etude in D flat'
£3/3/0
Unawd ar y Delyn
'Spring Fancies
£3/3/0
Unawd ar yr Organ
'Sonata No1 in C minor'
£3/3/0
Unawd ar y Ffliwt
'Suite'
£3/3/0
Unawd ar yr Obo
'Concerto for Oboe and Strings'
£3/3/0
Unawd ar y Clarined
'Phantasy Suite'
£3/3/0
Unawd ar y Baswn
'Sonata in F'
£3/3/0
Unawd ar y Corn
'Concerto No. 2 in E Flat'
£3/3/0
Unawd ar y Trwmped
'Allegro Symphonique'
£3/3/0
Unawd ar y Trombon
'Concerto for Trombone and Piano'
£3/3/0
Praw Cyfeilio
(a) Cyfeilio i'r unawd 'Onaway, Awake Beloved'
(b) Trawsddodi cyfeiliant syml
(c) Darllen ar yr olwg gyntaf.
 

BANDIAU PRES

Dosbarth A. 'Thomas from Symphony no 5'.  £50

Dosbarth b. 'Maesgarmon'. £30

Dosbarth c. 'Songs of Wales. £20 


CYMDEITHAS DAWNS WERIN CYMRU

Dawns Werin Gymreig
Parti o feibion a merched dros 16 oed
(a) 'Meillionen'    (b) 'Evans's Jig'
Rhodd. Cymdeithas Dawns Werin Cymru £6/6/0

Dawns Unigolyn, yn null yr hen ddawnsio gwerin
Step y Glocsen neu Tobi
Rhodd. Telynores Maldwyn  £1/10/0

Dawns i barti o 8 dan 16 oed
(a) 'Of noble race was Siencyn'
(b) 'Of Oswestry Wake'
Rhodd. Dawnswyr Corwen.  £4/4/0


CYFANSODDI

Rhangan i leisiau S.A.T.B.
Unrhyw eiriau Cymraeg o ddewisiad y cyfansoddwr. £5

Rhangan i leisiau T.T.B.B.
Unrhyw eiriau Cymraeg o ddewisiad y cyfansoddwr. £5

Deuawd i leisiau A.A. neu T.B. £5

Casgliad o 5 o ganeuon in blant ysgol, gyda chyfeiliant.
Rhodd' Aelwen a Gwynfor James, Talybont. £5


BEIRNIAID (uchod)

E.T. Davies, Hubert Davies,  Richard Evans, Arwel Hughes,
Idris Griffith, Maurice Jacobson, J. Morgan Lloyd,
J. Morgan Nicholas,  D.E. Parry Williams,
Meirion Williams, W. Matthews Williams, Herbert Bardgett
Y Delyn; Osian Ellis
Alawon Gwerin; Amy Parry-Williams, J. Morgan Nicholas
Dawnsio Gwerin; Lois Blake, Irene Edwards
Offerynnau Pres a Chwyth; Leonard Davies   


The thirteen stoned Eisteddfod Bardic Circle
(Photo courtesy of Pat Rowley, Llanrwst & District Historical Society)

ADRAN CERDD DANT

Cyfansoddi Gosodiad (ysgrifenedig)
ar eiriau ac alaw a roddir ar y pryd. Awr a hanner i'r gwaith.  £3 

Cor, Deulais neu fwy, heb fod dan 16 na thros 24 mewn nifer. 
Cainc; 'Mwynen Llyfni', Geiriau; Awdl 'Y Graig'
Cainc; 'Morfa 'r Brenhines', Geiriau; 'Fy Heniaith Annwyl'
£8 a Chwpan Arian
Rhodd. Y Barnwr Paul O'Dwyer (Efrog Newydd)

Pedwarawd
Cainc; 'Llyn Llech Owain', Geiriau; 'Hwyr o'r Hydref'  £4 

Triawd
Cainc; 'Eryri Wen', Geiriau; 'Awdl ' Orpheus'  £3

Unawd Agored
Cainc; 'Mathafarn', Geiriau; Awdl 'Y Gaeaf'
Cainc; 'Goronwy Owen', Geiriau; 'Y Wlad Annwyl Hon'  £3

Canu Pennillion i Hunan Gyfeiliant ar y Delyn
Y Geiriau a'r Gainc o ddewisiad yr ymgeisydd  £3

Unawd i rai dros 18, heb ennill yn yr Eisteddfod o'r blaen
Cainc; 'Morfa Rhuddlan', Geiriau; 'Yr Hen Forwr'
Cainc;  'Caru Doli', Geiriau; Awdl 'Eu ner a Folant'   £2

Deuawd i rai dros 18 oed
(Cystadleuaeth Goffa J. Breese Davies)
Cainc; 'Gorhoffedd Owain Cyfeiliog',
Geiriau; Detholiad o Awdl ' Yr Alltud' £3/3/0


BEIRNIAID (uchod)
Eluned Ellis Jones, Idwal Wyn Jones, William Edwards

TELYNORION
Telynores Maldwyn,  Gwenllian Dwyryd


ADRAN CELFYDD A CHREFTT

Y CELFYDDYDAU CAIN

Arddangosfa Arbennig o Gerfluniaeth a Lluniau Cyfoes
Cynhelir yr Arddangosfa er mwyn cynrhychioli'r gwaith a wneir
yng Nghymru ar hyn o bryd.
1. Cerflunio, yn cynnwys Moldelau
2. Peintion - unrhyw gyfrwng
3. Darlunio - unrhyw gyfrwng
Cyflwynir Medal Aur am y gwaith gorau.
Rhodd. gan Mr J.R. Jones, Lerpwl.

Darlun mewn Olew o unrhyw Dirlun Cymreig  £12/12/0

Portread mewn Olew  £12/12/0

Darlun Dyfrlliw o;
unrhyw borthladd yng Nghymru neu un o
dyffrynnoedd diwydiannol Cymru

£10 Rhodd. Academi Frenhinol Cymru

Cynllun ar gyfer Murlun cyfaddas i neuadd ysgol yng Nghymru  £10

Pin ac Inc.
Cyfres o bedwar o ddarluniau ar unrhyw addoldy
neu gastell yng Nghymru. £5

Cyfres o fras ddarluniau heb fod dros mwy na wyth mewn nifer,
o fywyd a digwyddiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  £5/5/0

Torri ar bren.
Tri phrint addas i'w defnyddio mew llyfr yn ymdrin a
Crefftwyr Cymru  neu  Hen borthladdoedd Cymru.  £5/5/0

BEIRNIAID (uchod)
Owen Bowen, Charles Sharpe,  Evan Walters,
David Bell, John Petts, Douglas Williams


PENSAERNIAETH 

Cartref (neu gartrefi) i oddeutu 20 neu 30 o hen bobl yn cynnwys
ystafelloedd ar gyfer gwahanol weithgareddau Cymdeithasol.
Rhodd. £20 o'r wobr gan Cyngor Gwlad Sur Ddinbych.  £50
Beirniad ; John Hughes (Llundain)

FFOTOGRAFFIAETH 
Gwobrwyir y goreuon a Phlac neu Dystysgrif yr Eisteddfod Genedlaethol.
Rhoddwyd £5/5/0 tuag at gostau'r placiau gan Miss M.E. Williams,
er cof am y ddiweddar Miss Phyllis Williams, Degannwy

Print Darluniadol - unrhyw destun.

Print Darluniol yn dangos bywyd gwyllt ym Mrhydain

Print darluniol yn dangos 'Diriedi'

Cyfres o chwech o brintiau darluniol yn dangos
chwech o fannau prydferth mewn unrhyw un ardal yng Nghymru

Set o chwe phrint darluniadol addas ar gyfer Calendr Cymraeg

Strip ffilm, heb fod yn rhagor na 30 o fframiau,
yn portreadu bywyd unrhyw o enwogion Cymru yn yr ugeinfed ganrif
.

BEIRNIAID (uchod)
Percy J. Gorvin, Gwyn Morgan, Iestyn J. Rees,
R. Cecil Hughes, Ronald Thompson, Robert Jones

CYNLLUNIO

Cynllun mewn Stensil a Brws,
addas i'w adgynyrchu mewn pedwar lliw ar gotwm.  £1/10/0

Cynllunio Siaced lwch i lyfr ar Flodau Gwyllt Eryri.     £2/2/0 

Cynllunio Clawr Rhaglen y Dydd, Eisteddfod 1951, yn Llanrwst.  £2/2/0

Poster lliw i hysbysu'r Eisteddfod yn 1951.  £5/5/0

Cynllunio Baner Newydd i Gymru.   £2/2/0

BEIRNIAID

R.E.R. Douning,  E. Meirion Jones


CERFLUNIAETH

Model mewn clai, wedi fwrw mewn plaster, o ben plentyn. £4/4/0

Cerfddelw fechan yn mynegi Llawenydd a Dristwch.  £5/5/0 

 Cerfio ar banel o dderw arwyddiad cymwys i'w roi mewn ysgol  £3/3/0

BEIRNIAD

W. Tocher

GWAITH CERRIG A LLECHAU

Panel wedi ei weithio mewn llechfaen yn defnyddio'r Ddraig fel motif £4/4/0

Dau "book end" wedi ei cerfio o lechfaen. £2/2/0 

BEIRNIAD

R.L. Gapper


GWAITH TURNIWR A CHROCHENYDD

Llestr ynghyd a chaead mewn unrhyw bren caled, at gadw tybaco. £2/2/0

Llestr i ddal blodau mewn addoldy.  £3/3/0 

BEIRNIAD

James Davies


GWAITH COED

Cist dderw heb fod yn llai na thair droedfedd o hyd neu Ysgrifgist. £10/10/0

Bocs ysgafn 15" x 11" at wasanaeth arlunydd £1/1/0

Blwch cyllyll, Ffyrc a Llwyau, yn cynnwys tair dror,
a'r ochrau wedi eu panelu   £3/3/0

BEIRNIAD

Maurice Helstead


GWAITH METEL

Cawg hirgrwn mewn Copr  £4/4/0

Jwg galwyn mewnCopr  £2/2/0

Gwaith  Metel Diwydiannol, ar gyfer cynhyrchu unrhyw declyn defnyddion at wasanaeth ty  £2/2/0

BEIRNIAD

W.T.C. Bevan


CREFFTAU GWLAD

Dwy ffon ; ffon gerdded a ffon bugail. £2/2/0

Pren Bara, a phrint ymenyn gyda deilen feillion wedi ei cherfio  £2/2/0

Gwialen pysgota o unrhyw ddefnydd heblaw metel   £3/3/0

Plu Pysgota ; 6 phluen Brithyll Afon, 4 Pluen Brithyll Mor a 2 Bluen Eog   £1/1/0

Cwch Gwenyn mewn pren  £3/3/0

BEIRNIAID

John Roberts (Pentrefoelas)    Maurice Helstead
T.J. Roberts    R.H. Hughes  Hugh Berry

 

DIWYDIANT ADEILADU

Gwaith Plwm. Pen Pibell Glaw gyda'r dyddiad arno  £3/3/0

Copper Apron flashing and back gutter   £3/3/0

BEIRNIAD

Keith F. West


MODELAU AC AMRYWIOL

Model o Hen Sgwner Gymreig, dri mast. £3/3/0

Model mewn unrhyw ddefnydd o fwthyn Cymreig  £2/2/0

Cist Cymorthdd Cyntaf   £2/2/0

BEIRNIAID

J.O. Williams (Bethesda), William Thomas, G. Pari Hughes


GWAITH EDAU A NODWYDD

Par o ddillad nos merch.  £1/10/0

Blows 'werin' wedi ei wneud a llaw yn y dull Hwngaraidd  £2/2/0

Ffrog plentyn   £1/1/0 Rhodd Miss G.E. Hughes, Llanrwst

Dau orchudd gobennydd   £5/5/0

Lliain Swper (45" x 45")  £3/0/0

Set Cadeirfainc   £1/1/0

Gorchudd gwely baban  £1/10/0

Tair hances poced   £1/10/0

Cot Dy o Wlanen Cymreis   £1/5/0

Siwt (Cardigan) i ferch mewn gwlanen Gymreig  £1/15/0

BEIRNIAID

Eleanor Griffith      Janet Roberts


CWILTIO

Cot Wisgo.   £2/2/0

Cwilt i wely dwbl   £7/7/0

Cist Cymorthdd Cyntaf   £2/2/0

BEIRNIAD

Janet Roberts


CYNLLUNIO

Cynllun ar gyfer defnydd llen ffenestr mewn dau liw  £3/3/0

BEIRNIAD

R.E.R. Douning


GWAITH GWAU, CROSIO, NYDDU etc.

Surcyn (heb lewys) i ddyn £1/10/0

Siaced wely i ferch   £1/10/0

Set o ddillad isaf merch  £1/10/0

Siwt i fachgen dwyflwydd oed - trowsus a siwmper   £1/1/0

Hugan wlan ar ganfas 54" x 27"   £3/3/0

Panel tapestri pwrpasol i sgrin lle tan   £4/4/0

Gweithio'r siamplar a ddisgrifir yn 'Y Siamplar' I.D. Hooson  £3/3/0
Rhodd. Mrs Emyr Williams, Wrecsam

Nyddu. Gorchudd clustog.    £1/1/0

Trin gwlan. Amplau yn dangos graddau'r driniaeth lloffa hyd at y llifo. £2/0/0

Set o goler a chyffiau mewn 'Tatting'  £1/1/0

Lliain te-prynhawn gyda ymyle a thrionglau wedi eu crosio  £5/5/0

BEIRNIAID

Violet Shelton    E. Hughes    Janet Roberts
Nans Evans     Gwendoline Jeffrey


TESTUNAU I IEUENTCTID

ADRAN  LLENYDDIAETH

 

Barddoniaeth

 

O dan 21 oed

Englyn; "Y Fesen"  Beirniad ; R. Ithel Williams

18 i 21 oed

Telyneg; "Yr Hen Sgwl" neu "Y Dringwr"
Bd.  Huw Llewelyn Williams

 

Soned; "Hirddydd Haf"  Bd. J.M. Edwards

 

Baled; "Tomos Prys o Blas Iolyn"  
Bd. Edgar Phillips (Trefin)

O dan 18 oed

Telyneg; "Y Goeden Afalau" neu "Gadael Ysgol"
Bd. Eluned Ellis Jones

 

Soned " Y Ci Defaid"  Bd. John Henry Jones

 

Can Ddisgrifiadol; "Y Maes Chwarae"
Bd. Huw Llywelyn Williams

16 - 21 oed

Cystadleuaeth Cynganeddu ar y pryd.
Bd. O.M. Lloyd

Adrodd

 

12 - 16 oed

Adroddiad; "Glas y Dorlan"
Bd W.R. Jones, Mary Thomas,
Ifan O. Williams

O dan 12 oed   

Adroddiad; "Mab y Saer"
Bd W.R. Jones, Mary Thomas,
Ifan O. Williams

15 - 18 oed

Cor Adrodd; "Ple buost ti neithiwr, mab annwyl dy fam?"
Bd. Mary Lewis, J. Gwilym Jones, Gwilym R. Jones

O dan 15

Cor Adrodd; "Marchnad y Corachod". £5/5/0
Bd. Mary Lewis, J. Gwilym Jones, Gwilym R. Jones

ADRAN
CERDDORIAETH
 
LLEISIOL  
Prif Gystadleuaeth Corau Plant
O dan 16 oed
"O Ddydd i Ddydd"
"Hoff Flodau'r Haf"
£40
Corau Plant Ysgol
O dan 16 oed
"Cyfeillion Bach yr Haf"
"Fe grwdrai llanc a'i eneth lan"
£10
Corau Clybiau Ieuenctid
O dan 25 oed
"Tu Hwnt i'r Ser"
"Teg ei Gwedd"
£10
Part Deuddeg
12 - 18 oed
"Carol Mai"
"Yn iach i ti Gymru"
£4
Deuawd o dan 18 oed "Yr Afon"
Unawd i Ferched o dan 18 "Bodlonrwydd" neu
"Englyn, bythol ganniad gor"
Unawd i Fechgyn o dan 18 oed "F' annwyl wyt ti" neu
"Os bydd mwynhad"
Unawd o dan 14 oed "Lle bo'r gwenyn"
OFFERYNNOL  
Cerddorfa Linynnol o dan 18 oed "Gavotte from 'Mignon' " £15
Triawd o dan 18 oed "Trio in G. Major"  £3/3/0
Unawd ar y Delyn o dan 18 oed "Prelude"
"Darn i'r Delyn"
Unawd ar y Delyn o dan 15 oed "Deux Chanson Populaires Francaises"
Unawd ar y paino o dan 18 oed "A Romp"
Unawd ar y Piano o dan 15 oed "Rondo Alla Turca"
Unawd ar i Ffidil o dan 18 oed "Sonata No. 12 in F Major"
Band Taro i'r Ysgolion Ieuengaf "Children's Pieces"    £5
Rhodd Plant Ysgol Genedlaethol, Llanrwst
Beirniaid; W.H.J Jenkins, Enid Parry R.J. Sheppard,  Lily Walters
CERDD DANT  
Parti Deulais  14-18 oed Cainc; "Eluned"  Geiriau; Awdl "Y Lloer" £6
Parti Unsain, o dan 14 oed Cainc; "Mwynder Corwen", 
Geiriau; "Clodydd Cymru"  £3
Unawd 14-18 oed Cainc; "Y Bedw Gwynion"
Geiriau; Awdl "Harlech"
Unawd o dan 14 oed Cainc; "Bardd ei Awen"
Geiriau; "Rhieingerdd" 
Beirniaid; William Edwards,  Eluned Ellis Jones, Idwal Wyn Jones
Telynores; Telynores Rhyn  

ADRAN CELFYDD
A CHREFT
 
CELFYDD  
O dan 18 oed Llythrennu mewn llawysgrif  addurnol "Gweddi'r Arglwydd
  Darlun unrhyw gyfrwng heblaw olew yn mynegi stori o'r Pentre Gwyn
  Darlun Du a Gwyn yn portreadu digwyddiad o "Anlwc Rhys!
  Cynllun gwreiddiol mewn lliw ar gyfer ffestr lliw
  Cynllun mewn dau liw ar gyfer clawr "Radio Times"
O dan 15 oed Pin ac Inc "Ystorm"
FFOTOGRAFFIAETH  
O dan 18 oed Set o brintiau darluniadol, yndangos y pedwar tymor
GWAITH COED  
O dan 18 oed Berfa Olwyn (hanner maint)
  Biwro Crog
  Colomendy o bren heb ei gaboli
O dan 15 oed Bwrdd smwddio
  Cwpwrdd Cig
  Cwpwrdd papur sgrifennu
GWAITH METEL  
O dan 18 oed Set o golfachau Iacobeaidd o haearn gyrn
  Feis Llaw
  Gwaith curiedig - stand deisennau ar bedestal
O dan 15 oed Ffwtman mewn haearn a phres
  Bowlen Siwgr a Gefail
AMRYWIOL  
O dan 18 oed Cerfio unrhiw ddihareb Gymraeg
  Turnio; Cydymaith y Smociwr
  Model Pres; Lamp Glowr
O dan 15 oed Turnio; Tair Basn Cawl
  Cywaith: Deuddeg teclyn pren a/neu fetel defnyddiol mewn cegin
GWNIO A LLAW  
O dan 18 oed Unrhyw ddilledyn yn dangos waith crych
  Chwe napcyn Te
  Gwisg Nos (Coban)
O dan 15 oed Pais wedi ei haddurno a "Faggot-stirching"
GWNIO A PHEIRIANT  
O dan 18 oed Cot Liain, heb ei leinio 
  Crys-flows gedy Llewys Hir
  Sgert wedi ei phletio amgylch ogylch
  Gwisg Haf i ffitio'r ymgeisydd
BRODWAITH  
O dan 18 oed Lliain Bwrdd 45" x 45"
  Gorchydd Clustog mewn gwlanen Gymreig
O dan 15 oed Matiau Bwrdd Gwisgo mewn lliain
NYDDU  
O dan 18 oed Gorchudd cefn cadair yn dangos cynllun gwreiddiol
  Stribyn Bwrdd mewn gwlan
CANSEN  
O dan 18 oed Basged Wnio wedi ei orffen yn addas
CWILTIO  
O dan 18 oed Cas gwisg (coban) nos
GWAU  
O dan 18 oed Set Pram; Cot, cap neu fonet a menig
  Hosanau Byr, Menig a Chap
O dan 15 oed Siwmper gydu llewys cwta
  Hosanau Fferau ar bedwar nodwydd
CROSIO  
O dan 18 oed Tri Mat ar gyfer Plat Teisen
GWAITH LLEDR  
O dan 18 oed Bag Ysgwydd
  Cas Ysgrifennu neu Waled
  Pwrs bychan gyda ochrau ar ffurf "V".
TEGANAU MEDDAL  
O dan 18 oed Tri Chymeriad o Gerddi Jennie Thomas neu
Llyfr Mawr Y Plant
AMRYWIOL  
O dan 18 oed   Delwau bychain addas i ddarlunio un o storiau Tylwyth Teg 
  Printio ar Ddefnydd; Cynllun i Orchudd Clustog, lliain 
  Cywaith; Bechgyn - Cot pren
Merched - Dol, hefyd gwnio dillad i'r dol
O dan 15 oed Unrhyw enghraifft o waith llaw mewn clytwaith
CYWAITH  
Ysgolion Ramadeg dan 17
Ysgolion Modern dan 15
Casgliad, wedi ei gwasgu a'u sychu, o lysiau a geir mewn gwaun, cors, mawnog, ffridd, rhos, gwair gwndwn.  £2/2/0
  'Comic' o waith aelodau Clwb neu Aelwyd £2/2/0
  Casgliad gyda darluniau a bywgraffiad byr o 'Arwyr Cymru ym myd chwarae' £2/2/0
BEIRNIAID E. Owen Jones, Ivor Owen, W. Mitford Davies, Gwyn Morgan, P.J. Gorvin, Iestyn J. Rees, R. Cecil Hughes, Ronald Thompson, R. glyn Griffiths, L.G. Gill, Maurice Helstead, Eleanor Griffith, Mary E. Davies, H. Breed, Mary E. Galloway, Gwen Davies, Frank Price Jones, R. Alun Roberts, Ellis D. Jones, I.B. Griffith, W.Pickles
YMARFER CORFF  
Rhwng 15-18 oed Tim o Enethod;
Y wers orau ar dabl Ymarfer Corff am 12-15 munud
  Tim o Fechgyn
Y wers orau ar dabl Ymarfer Corff am 12-15 munud
AMBIWLANS  
Tim o fechgyn o dan 17 oed Ymgeledd i'r Anafus  £3
Tim o ferched o dan 17 oed Ymgeledd i'r Anafus  £3


ADRAN  AMBIWLANS
Rhoddwyd £25 tuag at y gwobrau gan Mr a Mrs Emrys Wyn Jones
er cof y ddiweddar Ddr. Llewelyn Williams, Hen Golwyn

Cwpan "Arglwyddes Lewis" Urdd Sant Ioan Caersalem, Priordy Cymru
Agored i  dimau o bedwar o feibion, ac un yn arweinydd.    £15
Cwpan "Arglwyddes Bute" of the Priory for Wales of the Order of St John of Jerusalem.  Agored i dim o bedair merch, ac un yn arweinydd . £8
Tarian "Drefethin" rhoddedig gan y diweddar W.H. Taylor, Pontnewydd, Mynwy. Agor i dimau o bedwar o febion, ac un yn arweinydd.   £7/10/0
Tarian "Siluria" Rhoddedig gan y diweddar Henry Gethin Lewis, Ysw, Y.H. Parc Porthkerry, Y Barri. Agored i dimau o bedair merch, ac un yn arweinydd,  £4
Tarian "Isga". Rhoddedig gan R. Wilson Barlett, F.S.A.A., Casnewydd, Mynwy.
Agored i fechgyn o dan 17 oed, yn byw yng Nghymru.  £4
Tarian "Gwent". Rhoddedig gan Syr John W. Beynon, Barwinig, C.B.E., D.L., Y Coldra, Casnewydd, Mynwy. Agored i ferched dn 17 oed sy'n byw yng Nghymru   £4
Cymorth Cyntaf yn y Cartref. Agored i wr a wraig, mam ai' mab, brawd a'i chwaer, Tad a'i ferch - y ddau yn byw yn yr un ty.
Cystadleuaeth i Ddynion, yn gyfyngedig i Gymru, i dim o bedwar, sydd heb ymgeisio mewn gystadleuaeth ambiwlans o'r blaen.   £3

Beirniaid;
Mr Emyr Wyn Jones, Lerpwl,      Dr Bate, Llanfair Talhaiarn
Dr Hughes Davies, Dinbych,      Dr Aneurin Evans, Glan Conwy
Dr Griffiths, Caer,        Dr Trefor Lloyd Hughes, Lerpwl,
Dr G. Pari Huws,  Hen Golwyn,    Dr Davies Jones, Caersws,
Dr Glyn Jones, Blaenau Ffestiniog,    Dr Hughes Jones, Morfa Nefyn
Dr Hywel Jones, Llandudno Junction,    Dr Madoc Jones, Llandudno
Dr Robert Jones, Bala,     Dr H.D. Owen, Dolgellau
Dr G.S. Phillips, Gwauncaegurwen, 
Dr Wyn Pritchard, Blaenau Ffestiniog

Dr David Williams, Abermaw,   Dr G.P. Williams, Caergybi
Dr Gwennie Williams, Penrhyndeudreath, 
Mr Morris Williams, Harlech
 

Matron M.E. Jones, Rhyl,    Matron Nell Roberts, Rochdale

           


The Western Mail
6th August 1951

Llanrwst ready for the National
Rumour has it that the Crown may go to a native of the Llanrwst district. The victor, so they say, is a young man new to major Eisteddfodic honours.
From OUR OWN REPORTER
Llanrwst, Sunday.
 

An air of purposeful activity has affected the usual Sabbath calm of Llanrwst, this little Denbighshire market town which is acting as host to the "Festival" National Eisteddfod. Probably the only people to "lie in" were the men who had worked until four o'clock in the morning tansforming Llanrwst's only cinema into a theatre for this week's drama competition.

Only the first faint trickle of Eisteddfodwyr can as yet be , and the stream may not be in full spate until Tuesday. But all the streets are in their party dresses of flags and banners, while at night Llanrwst's famous old bridge, the ancient court-house, and the nearby Gorsedd Circle are floodlit.  

In two counties

The pavilion and the Gorsedd Circle, by the way, are in different counties, Denbighshire ending on the east bank of the River Conway and Caernarfonshire beginning on the west.

All day the pavilion has echoed to the strains of "Cavalleria Rusiticana" to be performed by the Welsh tomorrow evening.

Saffron-waistcoated Rae Jenkins, the most musical of Welsh canaries, led the revels and soloists, several of whom are English born and bred, and are going to surprise their audience tomorrow by the way in which they have learnt the Welsh libretto, especially written by Professor T. H. Parry-Williams.  

Food inspections

Other officials have been busy too, in and around Llanrwst lately - the gentlemen from the Food Ministry have been around hotels and cafes inspecting stocks of rationed goods.

Of course, it may only be a coincidence, but whenever an Eisteddfod is held these visitors seem to make an appearnace. Said one caterer, "It is too bad to send inspectors around when a town of 3,000 is working full stretch to provide food for anything up to 30,000 a day."

There are fears that the water and gas supplies may not be equal to this week's demand. Residents have been urged to economise on water.

Gas

Mr H. Blythe, an official of the Gas Board, said, "The production and storage capacity at the gasworks caused some concern when it was realised that the gas making plant had an effective capacity of 82,000 cubic feet per day.

"It is anticipated that by more efficient and constant control that the production will reach over 100,000 cubic feet per day."

For the first time for many years the Mod. Scottish counterpart of the Eisteddfod, is officially represented this week.

Chief representative is kilted Mr J. M. Bannerman, president of the Highland Association which organises the Mod. Mr Bannerman is better known to Welshmen as the old Scottish Rugby International.    

FOR READERS
AT THE
EISTEDDFOD

A Representative
will be in attendance in the
"Western Mail" Trailer
on the Eisteddfod Ground,
Site No. 39,
to deal with any readers' inquiries.
Tel. No. Llanrwst 113.
 


The Western Mail
7th August 1951


20,000 brave rain
for first day of National

From OUR OWN REPORTER
Llanrwst, Monday.
 

Eisteddfod officials were rubbing their hands tonight after a record first day which, in spite of two periods of heavy rain, saw an attendance officially estimated at 20,000.

Even at 9.30 am, when the Eisteddfod was formally opened by Cynan the Archdruid, nearly half the 8,000 seats in the pavilion were occupied. Prospects for the whole week are bright, with more than 3,000 season tickets taken up, three evening concerts already on the verge of being sold out, and the certainty of general North Wales support.

It was a pity that a bus hold up prevented 200 representatives of the 30 parishes associated with Llanrwst in presenting the Eisteddfod, from joining in the opening ceremony. They would have applauded the chairman of the Eisteddfod Council's executive committee, Alderman W. Emyr Williams, who said that the all Welsh policy of the council was the right one, the only one, and the one which would be pursued. 

Brass band day

Hence, presumably, the reason why the very first adjudicator of the day was forced to whisper his English language decisions and comments into the ear of Caerwyn, the imperturbable and seemingly ageless master of ceremony, who then did a swift piece of translation.

Rhys Bowen, the afternoon's compere, also had to act as interpreter for one brass band adjudication.

As is now tradition, Monday has been brass band day. South Wales was well represnted all day, especially in Class A, where Ystradgynlais, Gwaun-cae-Gurwen and the Ystalyfera Town Band fought it out. The Tawe valley has certainly given the Eisteddfod's sails a hearty pump.

Ystalyfera Win

Excited members of the Ystalyfera, near Swansea, Town Band cheer their conductor, Mr W. J. Williams, after they won first prize in the Class A band contest at the National Eisteddfod yesterday.

One wonders how these bandsmen , many of whom are miners, could manage to make the Llanrwst journey while the great South Wales choirs say they cannot afford to come. Perhaps the answer is that it is all very well to travel on Sunday and lose Monday's shift, but to lose two midweek shifts and the bonus is asking too much.

These are hard times; economics may yet affect the Eisteddfod's schedules.

Llanberis Silver Band cornet players

Left to right, David Jones, Hugh Morris and Gordon Parry, the three youngest players of the Llanberis Silver Band practise on their cornets before competing at the Llanrwst National Eisteddfod.

Talking points

Talking point on the field has been the brilliance of the arts and crafts display and the great convenience of having the new portable exhibition hall practically rubbing shoulders with the main pavilion. Something similar should be provided for the literary side of the Eisteddfod, whose devotees are still left to huddle in a marquee 

in spite of the fact that they - if anyone - are the true inheritors of the bardic tradition.

Talking point behind the scenes has been the embarrassing presence of a "Parliament for Wales" tent.

The first time officials of the Central Eisteddfod Authorities knew that Llanrwst was to be used for the inauguration of the Welsh Parliament petition was when they read it in the Press. Since most of these officials are very eager that nothing should harm the non political tradition of the Eisteddfod they will not be seen at the inaugural meeting on Thursday. Others may attend but in a very private capacity.

The other whisper of the day was that both Crown and Chair winners this year are journalists. Such whispers, it is true, have come to naught in the past, but this one seems more authentic than most.


 • EISTEDDFOD GOSSIP
  For the first time ever, the Government through the Council for Wales and Monmouthshire are announcing an important decision at an Eisteddfod gathering. Welsh book publishers meet this morning to hear the Government's reply to their appeal for a special allocation and a subsidy. They hope to get the paper - if not the pound notes!
 • The fact that last week was a general holiday in some parts of South Wales caused some brass bands to cancel their appearances. After all, you can't rehearse with half boys on a day trip to Barry.
 • Another brass band, Royal Oakley, Blaenau Ffestiniog, had to withdraw because their conductor was called up for his "Z" training in the middle of their preparations.
 • The Crown winner's hat band size has been announced - 7.25. 
 • The hackneyed description of the literature tent as "an Eisteddfod within an Eisteddfod" can be applied anew in a physical sense to the trim arts and crafts pavilion, for within the exhibition-hall of competitive entries in the inner hall containing the fine art display of contemporary work in Wales. There is a strong possibility that after this week the arts pavilion will accompany the main pavilion on its permanent Eisteddfod circuit of Wales.


African student's answer to critics of
all Welsh Eisteddfod

From OUR OWN REPORTERS
Llanrwst, Monday

 

Critics of the National Eisteddfod "All-Welsh" policy had a challenge today in Felix Amarquaye, a 25 year old medical student from the Gold Coast.

Speaking in Welsh, Amarquaye, a striking figure in green and gold robes, gave the festival a broader outlook than ever it had in its most Anglicised periods.

"I speak in Welsh because this is a Welsh festival in which the native tongue predominates," he told a gathering of delegates from the four Celtic nations and visitors from 18 other countries. Amarquaye, a first year student at Cambridge, paid this compliment to Wales at the conclusion of a luncheon reception arranged by the British Council.

This unprecedented gathering at an eisteddfod will inaugurate a regular exchange of fraternal  delegates between the national festivals of Wales, Scotland, Eire and Britany and the Cornish Gorsedd. 

After each Celtic delegate had greeted the Eisteddfod in its own tongue the other visitors followed suit in their respective languages - and not one stumbled over the word "eisteddfod". 
 

What is a Welshman?

Maintaining that it was impossible for the British Council to show them the British way of life without acquaintance with Wales, Dolgelley born Mr Einion Evans, a London headquarters official of the council and former editor of "Y Cymro", confessed it difficult to explain what constituted a Welshman.

There were first class Welshmen who did not know the language, and though a man were dumb, deaf and uneducated he could still be a good Welshman. "It is a matter of the heart, mind and spirit," he said.

But Professor W. J. Gruffydd reminded the gathering that the Eisteddfod's vital part in Welsh life had been developed by the people without any official help from the Government or University except for the Art Council's generous support of this year's event. Today it had become the symbol and actuality of Welsh national life. 

"It has become so successful that people are trying to take it away from us," he warned. "I hope we shall take very seriously the fact that there is a strong opinion in Wales, largely voiced by the English newspapers, which wants to take away from us this one small ewe lamb in Naboth's vineyard."

Good things shared

Cynan, the Archdruid expressed his belief that the Celtic peoples generally had an important historical contribution to make to present day civilisation which could best be expressed by such regular exchange of mutual interests at their national festival.

"I don't think we should accept estimates of a Celtic nation through an English caricature of its people - let us get to know each other properly at our national gathering," he urged.

"We Welsh speaking Welshmen are not trying to keep the festival to ourselves as some people would have you believe," was the assurance given by Mr Ernest Roberts (co-secretary of the Eisteddfod Council). "We share our good things with you. A quarter of our expenditure is on music programmes for everyone's enjoyment and another quarter goes on the pavilion to house those programmes, thus giving you an equal share of our festival. It is surely unnecessary to know Welsh to enjoy the concert and appreciate the arts and crafts exhibition. In the present battle to preserve the Welsh language the Eisteddfod Council is only the "home guard" in the fight: it can only consolidate what is gained in the homes and schools of Wales.

Mr Amdrias O'Mulmneachtas responded for the Celtic delegates.

Isolation's effect on Welsh thought

Appealing for the preservation of Welsh native culture, Professor R. Alun Roberts, of Bangor, today's president, said that isolation had imposed a pattern on our way of thinking.

"Limitations imposed by a pastoral way of life in a bleak countryside  have meant that we have developed in song and verse, but not in architecture nor in sculpture because Wales has no big civic centres in which to practise such work," he said.

The opportunity left to the isolated craftsmen was in simple media like wood, withy, and ironwork, executed singly by a man tutored by an expert who got to know his medium however limited the range.

"Out of these simple roots grew the family choir and the village exhibit, flowering ultimately in the National Eisteddfod on a nationwide pattern," said Professor Roberts.

Modern team work and cooperative effort, it is feared, may throttle this individual gift for simple craftsmanship, and, if so, one of our national traits and media for expression will eventually languish."

"Make Celtic Congress political force"

Professor W. Ambrose Bebb, Bangor, maintained that it was time to make the Celtic Congress a political force in an address on the Congress at a meeting in the Eisteddod grounds.

Hitherto, he said, the Congress had confined its activities to culture, but it was now becoming clear in all Celtic countries that culture could not be defended without political action. He referred especially to Wales and Scotland where their two non-party movements were working for a Parliament in each country, and he urged the Congress to support wholeheartedly those two movements.

The Rev. J. Dyfnallt Owen, Aberystwyth, deplored the fact that in the past Celtic countries had not helped one another politically.

Dr. Griffith Evans, Caernarfon, who presided, emphasised that the importance of the Celtic Congress was "to secure a united message from the Celtic fringe to the materialistic world around us." 


Gold medal winner an absentee
Miss  Brenda Chamberlain, winner of the gold medal in the Arts and Crafts exhibition for the best example of contemporary painting, sculpture and drawing, did not respond when her name was called at the opening day of the exhibition today. 

For Miss Chamberlain, whose 50gns. oil painting "Girl with a Siamese Cat", had won this new award over 58 other Welsh artists, was instead spending the day at her cottage home on Bardsey Island, off the Caernarfonshire peninsula.

As she was only officially notified of the award last Friday it is thought that she had insufficient time to arrange a visit to the mainland.

Notable array

Her painting, one of three abstract oils on view, was the main attraction at the notable array of works entered for this new competition, which itself coincides with the Llanrwst innovation of housing the arts in their own pavilion alongside music and literature.

Sir Wynne Cemlyn Jones, patron of the Welsh arts and chairman of the Anglesey Rural Community Council, opening the exhibition, commended its convenient setting, and commented that this year's display was a further step in the general progress of Welsh arts in the past 20 years.

Dr Ifor Davies, Cerrigydrudion, chairman of the Arts and Crafts Committee, said that a permanent place had been found at the Eisteddfod for the arts. They could now arrange their house in their own way. Being at the very door of the Eisteddfod there was no longer an excuse for people not knowing where it was.

Boy's Choice

The standard of entries in painting and photography is so high that the judges feel that nearly a dozen are worth showing in any national exhibition.

Worthy of inclusion in this collection is a charming oil study of a quarryman enjoying his morning tea break and pipe, the work of Llew Jones, a Llanberis artist. His picture was unanimously voted the best on show by Llanrwst district schoolboys at their exhibition preview some days ago. But the local girls preferred a Welsh village scene by Guy Williams, a London Welsh artist.

A promising pointer to the Eisteddfod's artistic future is the high standard of children's entries this year. But today, some critics bemoaned the fact that no Welsh artist had shown sufficiently close interest in the Eisteddfod to do more than submit studies of conventional Welsh life - for no entries were received for a series of sketches of life and happenings at the Eisteddfod itself.

The photography section is the best in content and variety yet seen at the Eisteddfod.

 The Western Mail
8th August 1951

Ex-Bevin boy who became journalist
is crowned bard

Llanrwst, Tuesday night.

A 25-year old former Bevin boy was crowned here today according to the ceremonial of the Bards of Britain. Tremendous applause greeted Archdruid Cynan's announcement that so young a man - a native of Llanrwst at that - had gained the victory over 28 other competitors by his pryddest on "Adfeilion" ("Ruins").


Twenty-five year old Mr T. Glynne Davies is escorted by bards to the stage between applauding crowds at the National Eisteddfod, after being announced as winner of the Crown 

T. Glynne Davies, now a journalist on an Aberystwyth weekly newspaper, is not only a young man for such a high honour - Prosser Rhys and Caradog Pritchard are the only younger victors that I can think of - but he has not had the advantages of higher education.

 

Although he went to Llanrwst Grammar School, he was working as a clerk by the time he was 15. Since then he has been a miner at Oakdale, Blackwood Mon, has spent three years in the Army, ending as a staff sergeant, and then worked as a clerk in a Machynlleth factory before taking up journalism.

T. Glynne Davies's achievement is all the greater since as Professor T. H. Parry Williams said in his adjudication, the standard was extremely high.
 

Difficult adjudication.

At least 17 of the entries were "in sight of the Crown", and he and his co-adjudicators had difficulty in making a short list. However, Glynne Davies's poem, which "gives expression to the sad story of his own country", won the day.

It was announced that in view of the closeness of the competition and the brilliance of the entries, the six best poems would be included in the official publication of winning works.

There were some, however, who regarding the Crowning ceremony merely as a colourful interruption of what is "their day". These were the children whose fresh voices have echoed in and around the pavilion all day. They showed, as usual, a wonderful aplomb and a stage  presence that many an adult competitor would envy.


Archdruid Cynan places
the Crown on the head of
Mr T. Glynne Davies

Children everywhere.

It was children, children everywhere - on the stage, in the audience, roaming the grounds. And many a toddler, too young to be interested in eisteddfodau, played happily in the creche, staffed by local Girl Guides.

In spite of the fact that the rain clouds seemed to have settled permanently on the mountain tops that hem in the town, the crowds have come to Llanrwst. Some 15,000 thronged the pavilion and field and another 5,000 attended tonight's concert.


O GAE'R EISTEDDFOD


Erfyl Fychan leads the bardic procession
to the Gorsedd ceremony

Pan oedd gorymdaith liwgar yr Orsedd ar gychwyn fe ddigwyddodd rhywbeth go drawiadol, a'r pethau heb fod ar y rhaglen swyddogol yw'r pethau perta fel rheol.

Cymerai Archdderwydd Llydaw ei le yn barchus o flaen Cynan, a phwy a ddaeth i'r golwg ar y funud ond rhyw Shoni Wniwns serchog a'i faich o drugareddau ar ei ysgwydd.

Chware teg i Fardd Llydaw, fe anghofiodd ei urddas dderwyddol ar unwaith ac fe waeddodd ei gyfarch Llydewig ar draws y ffordd.

Nid oeddwn yn deall yr hun a fu rhyngddynt, ond 'synnwn i ddim nad ceisio taro bargen yr oedd y gwr Gorseddog, a Shoni, yn ol ei arfer, yn dal yn gyndyn ei bris.

Ar y Maen Llog fe wnaeth Cynan ddefnydd da o'r ffaith bod trigolion y cylch wedi hen arfer parchu clociau wyth niwrnod Llanrwst a siaradau'n bur ddeifiol am wyr sy'n bibynnu ar y man glociau yma a ffatrioedd Lloegr a'u larwm swnllyd.

Y cwestiwn yw, bloeddiau'r Archdderwydd, "Beth yw hi o'r gloch ar Cloc Llanrwst?"   


Education fund sends 18
pupils to Eisteddfod

Llanrwst, Tuesday Night,

 

"There should be no iron curtain in the life of Wales," said Alderman Dr. William George, Criccieth, presiding today at a luncheon he gave on the Eisteddfod ground to 18 grammar school pupils from different parts of Wales, who are guests at the Eisteddfod of the governors of the Central Welsh Education Fund.

He said the authorities had by their action become officially connected for the first time with the National festival. He hoped that this representation of youth would become an essential part of the Eisteddfod in future. One result, he said, would be to help young people to realise that Wales was one country and one nation and not just North and South Wales.

Alderman George said some people in North Wales were of the opinion that a Parliament for Wales would mean that they would be ruled by South Wales. As one who had attended a number of meetings in South Wales and made many friends there he could say he had never experienced any difficulty.

Welshmen from North and South Wales working together thought of Wales only as one. Dewi Phillips, Swansea, expressed thanks on behalf of the pupils and Cynan the Archdruid hoped the visit of Welsh grammar school pupils to the Eisteddfod would be continued each year.


Studying Welsh Culture

Among visitors to this year's Eisteddfod is a party of 14 girls and three boys, representing all the education authorities in Wales, who are studying Welsh culture under a scholarship provided out of the funds of the old Central Welsh Board. Included in the group, pictured above, from left to right are;

Margaret Gwendoline Griffiths, Bethania, Llanon,
Aberayron County School
Valmai Williams, Nantmel, Rhayader,
Llandrindod Wells Secondary Modern
Margaret Nicholls, Pembroke
Pembroke Dock Grammar School
Joyce Morgan, Crwbin,
Carmarthen Girls' Grammar School
Clarice Samuel, Dowlais
Merthyr County Grammar School
June Lewis,
Cathay's High school for Girls Cardiff
Myfanwy Hill
Newport High School for Girls
Dilwen Francis, Bwlchyffridd
Newtown Girls' Grammar School
 

 Gorsedd and Church
Archdruid Cynan emphasised at today's Gorsedd ceremony that no ill-feeling exists between the Gorsedd and the Church in Wales.

 

"How could there be?" he asked. "Meurig Prysor" (Canon Maurice Jones) is here with us today, and on Thursday shall be receiving the Bishop of St. Asaph in our Order.

The ceremony was carried out with its customary dignity in a steady drizzle of rain. The splendid site on Conway's banks with - to use a collective noun - a magnificent mountain in the background could not look its best in such conditions. The sun's face was not seen except on the mighty banner of the Gorsedd.

Ancient craft

Instead of his usual references to the great men of the area, the Archdruid spoke of the ancient craft traditionally associated with Llanrwst - the making of eight-day clocks.

"During the last two years," he said, "the men of Llanrwst and district have been busy creating one of the finest and greatest of clocks.

"It is from this clock that all Wales should take its time, not listening to those little clocks that say "It's all up with the Welsh language."
 

Shivered in the rain

The Gorsedd lasted more than an hour. Meanwhile, 16 little girls, in their brief dancing frocks, waited shivering in the rain.

The Hirlas Horn was offered to the Archdruid by Mrs Robert Jones. Penillion were sung by Gwenllian Berwyn, and poetic greetings recited by Llew Llwydiarth and Idris ap Parry. 

The Blue Robe

Last year at Caerphilly, Ann Griffiths of Maesteg was inducted into the Gorsedd at the unprecedented age of 15.

This year she was upgraded from the green robe to the blue, having passed the highest bardic music degree in the National Eisteddfod.

  

 • 'National Gossip'
  Arts Council buy five paintings. Five of the 57 paintings in the Eisteddfod fine arts exhibitions, valued at £155 have already been secured for its permanent collection of contemporary art regularly shown in various parts of Wales
 • The fine arts Gold Medal was won by Miss Brenda Chamberlain, of Bardsey Island, for her oil painting "Girl with a Siamese Cat", priced at 50 guineas. The four other paintings are Kyffin Williams "Tom Owen", John Elwyn "Miners returning on a wet evening", Hywel Harries, "Llynoedd Machynlleth" and George Little "The Tramp, Swansea Dock".
 • Cymmorodorion medals. In the presence of a crowded congregation at Llanrwst last night, the Medal of the Honourable Society of Cymmrodorion was presented by Sir Idris Bell to Professor T.H. Parry-Williams and Mr Saunders Lewis.
 • Llanrwst born. The Crown Poet was not the only Llanrwst born competitor to shelter behind a pseudonym until today. The anonymous "Sujon" who won the £25 architectural prize for the best design home for the elderly, was identified as Mr E. Langford Lewis, a native of the Eisteddfod town, who now practises at Wrexham. His lucky pseudonym is a compound of the names of his two children, Susan and John.
 • "Snobbish" Welsh ignore native tongue. The Rev. Dr. John Owen, Morfa Nevin, presiding at the Eisteddfod, said one of their great difficulties today was to persuade others that Wales was a nation, and that nationhood was deep in the hearts of the Welsh people. The three essentials for the Welsh nation were the Welsh language, culture and religion he said. There were many Welsh people who were too snobbish to speak their native tongue, and others went so far as to boast of their ignorance of the language.


The Western Mail
10th August 1951

Solicitor wins 1951 Chair
for satire on
"The Valley"

By Brian Evans
Llanrwst, Thursday
 

"Is that Maesteg 3297?" said a woman's voice. "Well you can close the office and go home for the afternoon. And, by the way, if you happen to switch on the wireless when you get home you may get a thrill."

The voice was that of Mrs Brinley Williams ; the thrill she promised the office staff turned out to be that the "boss" was proclaimed as the Chair Bard of the 1951 Eisteddfod. What a blow was struck for the valleys of South Wales - thought by so many highbrows to be already lost Welsh culture - by the victory of this 47 year old Nantyffyllon solicitor.

And yet let us remember that although the title of his awdl was "Y Dyffryn" ("The Valley"), its subtitle was "Dyffryn y Darostyngiad" ("The Valley of Humiliation") and the theme of its bitterly satirical lines was the disappearance from the Valley of its ancient and noble qualities and their replacement by shallow cynicism and lack of faith.  

Climax of hope

But the climax of this poem was one of hope - and this Maesteg solicitor, who has spent all his working life in the South Wales valleys, where he was born, has given his brother- inspiration.

His triumph shows that there are still a few of the old sort left - and also that you can combine such diverse activities as law, chairmanship of the National Insurance Tribunal  and 20 years continual service as a Maesteg Urban councillor with poetry.

There were 19 entries for the competition which does not seem to have reached as high a standard as that of the Crown.

The Rev. William Morris, Caernarvon, giving the adjudication on behalf of his co-adjudicators (Professor J. Lloyd Jones, Dublin, and Mr Rowland H. Jones, Anglesey), said the new Chair Bard had introduced many new words and deserved praise for doing so.

"The poet faces life as it is and offers keen criticism," added Mr Morris. "An ode like this is not to be found often but it is good to have one occasionally. Alongside this poem the others appear to be weak and lifeless."

Cultural football match

What a great, squalling child the Eisteddfod has become! In the attempts to follow all that is going on the reporter must chase frantically in and out of a multitude of meetings - into the pavilion, rush out again for a personal interview - and even then how much he misses! Today, with, for the third time running, a record crowd of more than 35,000 in the ground, it was more difficult than ever to keep track of what was going on in this "cultural football match."

But one thing that could not be missed was the inaugural meeting of the Parliament for Wales campaign, which took place before a crowd of about 1,000 strong. Since a pundit in another paper has reproved me for saying that the officials of the Gorsedd and Eisteddfod council were embarrassed at the inauguration of the campaign, in the Eisteddfod grounds I was interested to see what leading members of those two bodies would be in the "set fawr".

Telling phrases

Well I'm prepared to be corrected, but apart from the expected presence of Professor W. J. Gruffydd and the fact that Elfed had come to give the petition a good "send off" by attending the first signature I saw none of the leading lights of either bodies in the seat of honour.

The professor's speech ran on familiar lines but was full of telling phrases. "If you want proof of the strength of and need for this movement you have only to look at what is happening here this week," he said.

There were warm cheers when he said forthrightly that "as far as Wales and Scotland are concerned, we feel that the Government of Britain has already broken down."

There was no doubt of the serious and purposeful intent of this meeting, whatever views one may hold of the  outcome of this campaign. As someone said to me afterwards, "One thousand of us in and around that tent are doing more for Wales than all the rest in the field put together.

"Old" rivals

Sandwiched between events like the chairing and the choral competitions have been various solo items. It seemed a pity that many of these singers sang before the crowd had come on to a pavilion which had rapidly emptied after the conclusion of a major event.

This was a poor reward for long preparation and for the success in a preliminary competition against anything up to 60 rivals.

But I met two young lads who weren't a bit worried. Thomas Islwyn Evans of Cross Hands and Barry Harris of Fforestfach, Swansea knew all about the ways of Eisteddfod audiences.   

Female Choral Winners

Kisses and cheers for Mr W. James, conductor of the Llanberis Ladies' Choir, who won the chief female choral competition.

The poem which won the Chair
An appreciation of William Morris

Matthew Arnold, in a famous remark, said that "poetry is a criticism of life." The poem that won the Chair at Llanrwst upholds that view. 

Seventeen competitors chose as their subject - "The Valley". Only two wrote on the other subject set - "Bro Hiraethog." The Chaired Bard took as his theme the "Valley of Man's Humiliation." One other competitor chose a similar theme - "The Valley of Baca." but his work was not in the same class as the winning ode.

Each competitor as usual for some years past in the Chair competition, had to write a fully alliterated ode in the strict metres of Dafydd ap Edmwnd. That is no easy task as it implies rigorous discipline to excel in such an economy of expression as the great masters of Welsh verse attained.

But "Pentewyn" is a worthy follower in that fine tradition. There are in his awdl some blemishes which are difficult to account for. They are the more noticeable because at his best, he is such a master of expression and style.

After a shaky start he soon finds his feet and on the very first page we have a picture of our present age;
 

Dihoena'r oes dan yr iau
Yn ddiruddin, ddiwreiddiau;
Oes o weniaith y sinic
Y gogan a'r slogan slic;
Oes chwil a bwystfil yn ben
Dyddiau abert diddiben;
Oes olau y moethau mall,
Dihiraeth am fyd arall.

Memorable epigrams

He has the gift to coin epigrams which, once we have heard them, cannot easily be forgotten;-

Di-hid o'i wae ydyw dyn,
Di-hid o'i dynged wedyn.

He invites us to listen to Sanballat and his derision; Sanballat, the critic of old, who poured scorn upon Nehemiah's attempts at reconstruction. "Pentewyn" assumes that role and lashes out;-

Bidog yw arf y byd gwar.
Buddiol i hedd yw byddin,
A mawrhau o'r sybmarin.
Croeso i'r tanc a'r criwser
I seinio pill a'u swn per.

One of his caricatures depicts the thirsty and victorious oppressor waving his rag above the wretch who lies powerless at his feet:-
 

Chwifio'i gadach uwch y gorchfygedig.

Now and again he strikes a deeper and more poignant note;-
 

Mae heidiau'r drum wedi'r drin
Yn ddi-gyff, yn ddi-goffin
O'u gyrru'n aberth gwerthfawr
Ar garlam i'r Fedlam Fawr.

In contrast he ridicules the eloquence of peace conferences;-

Huodledd cynadleddau!
A ffrydiau geiriau yn gwau.
Yn chwyrnu a chylchu'r chwim
I ddiweddu yn ddiddim;
Ymryson "cenhadon hedd"
Yn ffrwgwd mewn ffair wagedd.

Sarcastic vein

He then turns, in his most sarcastic vein, to the scientist and to the false hopes raised by his once optimistic belief in progress;-

Hinion oes well sy'n nesau,
Trywanwyd y niwtronau,
Gwawr "addysg" yw gwareiddiad
Ennill ei aur yw'n penllad.

But to think that such a civilisation is the summum bonum is a vain dream. The scientist simply annihilates joy. He lays waste the land;-

Oni thry'r cread maith yn ddiffeithwch
O rwygo hualau ei ddirgelwch


The evil effects of his genius appear in hydrogen bombs, in hunger and devastation. "Pentewyn" is the poet of disillusionment;

He remembers his own country and seeks no escape to any ivory tower from its troubles today. The present condition of Wales, its language and tradition, supplies him with more points for mockery and satire. He particularly mentions the Forestry Commission;

Dan weniaith rhoed i ninnau
Ystryw a nych estron iau
A'i nod iach i'n gwneud yn do
Addas i'n coedwigeiddio.
Yng nghynnyrch yr ymgyrch hwn
A'i fforestydd ymffrostiwn

  

New word

The poet has coined a brand new word for the work of the Commission, "Coedwigeiddio". The word emerges just in time to be inserted in the New Welsh Dictionary.

Towards the end of the poem "Pentewyn" throws Sanballat off and seeks a way out of his Valley of Humiliation. He asks;

A ddaw oes i'n haddasu
I esgyn o'r dyffryn du?

But this "happy ending" does not fit in well with the rest of the ode. It is more in the nature of an appendix than of an epilogue.

We may not like this poem. It is not often that we get an ode of this type. The words of this modern Sanballat are bitter and biting, yet in the Chair competition for 1951, in terseness and expression and in clarity and directness of style, "Pentewyn" leaves other competitors far behind.

Compared with the best portions of his ode they seem lacking in virility and strength. On that account the adjudicators considered "Pentewyn" worthy of the National Chair at Llanrwst.


Welcome for Bard
Mr T. Glynne Davies, the 25 year old Crown Bard at the National Eisteddfod, was accorded a civic reception when he arrived at Aberystwyth yesterday to resume his journalistic duties at "The Cambrian News" offices. Members of the staff lined the street and gave the young bard a vociferous welcome, and he was met at the entrance of the building by the Deputy Mayor (Councillor R. J. Ellis.), who was accompanied by the Deputy Mayoress (Mrs Ellis), the town clerk, Mr H. D. P. Ellis, and Mrs A. Read, a director of the firm. 


O GAE'R EISTEDDFOD
Gan Wil Ifan

Pont Inigo, medden' hw', yw hon sy'n cario trafnidiaeth yr Eisteddfod dros Afon Gonwy; a phont brydferth ydyw, yn cydio Caernarfon a Dinbych wrth ei gilydd. 

On synnais a rhyfeddais fwy wrth feddwl am Bont yr hen Iolo, Pont yr Eisteddfod sy'n cysylltu, nid dwy sir yn unig, on De a Gogledd, Dwyrain a Gorllewin yn y genedl fyw.

Y gystadleuaeth gyntaf bob bore yn fy nghalon yw honno rhwng golygfeydd paradwysaidd Trefriw a galw'r Babell. Ac yn wir mae'n un dynn; ond hyd yma y Babell sy'n ennill bob tro. 

Stori'r beirniad

Lle Beirniadu'r adrodd yma y mae Aneurin Pembre ond y mae ganddo yntau amser i adrodd ambell stori.

Dioddefwr oddiwrth "y dwst" oedd yr hen gystadleuydd ar "Wyt ti'n cofio'r Lloer?" a'r beirniad wedi esbonio ymlaen llaw, gan fod y cystadleuwyr mor niferus, y byddai'n rhoi arwydd i'r cantorion pan fyddai wedi clywed digon o'u can.

Dechreuodd yr hen ganwr a'i lais hyfryd, ond nid oedd wedi canu ond y brawddeg agoriadol, pan drawodd y beirniad y ford gyda'i bensil.

"O'r gora' machgan i," maeddai'r canwr, a'r anadl byr, byr, "fyddwn i ddim wedi gallu mynd ymhellach, pensil neu beidio!"

Enw pwysig

Efallai y byddai'n syn gan bobl dda Llanrwst ddeall mai'r enw pwysicaf cysylltiedig a'r hen dref i blant y De yw nid Trebor Mai nag Ieuan Glan Geirionydd, ond R.G. Berry.

Gwelaf fwrdd ar y cae lle gwerthir addwiniadau gan rhyw "Berry". Gobeithio ei fod yn perthyn i "R.G." oherwydd gemydd ac eurof mewn geiriau oedd yntau a phob maen a driniau yn faen gwerthfawr.

Rhaid diolch i bwyllgor Llanrwst am drefnu ambell ddinas noddfa mewn mannau cyfleus. Nid wyf yn beirniadu dim eleni ac ni charwn i chwi feddwl bod un dialydd gwaed ar fy sodlau. Ond ar ambell funud, er mor flasus yw clonc gyda hen ffrindiau, da yw ffoi i'r tawelwch.

"Corona" a welwn uwch ben drws y babell y mentrais iddo, ac yr oedd y llonyddwch a yfais yno yn well hyd yn oed na'r diodydd mawr gyffro yn eu poteli.  • NATIONAL GOSSIP
  Announcing the Chair award Archdruid Cynan said "the winner - for those who don't know already - is Mr Brinley Richards." The Archdruid is a regular reader of the Western Mail.
 • Mr and Mrs Elwyn Roberts, the two secretaries at Llanrwst, have a history of Eisteddfod service behind them. Mr Roberts was general secretary at Colwyn Bay when Mrs Roberts (then Miss Nansi Jones) was assistant secretary. Mrs Roberts was also assistant secretary at Dolgelley
  Although the post was practically theirs for the asking, Mr and Mrs Roberts have regretfully decided to refuse the request of Rhyl petition committee to allow their names to be put forward as secretaries for the 1953 Eisteddfod.
  Reasonably enough, they think it high time to set up home. Mr Roberts, who gave up his post in a Llandudno bank to take on secretaryship, intends to seek more permanent employment, while Mrs Roberts plans to set up a typewriting and duplicating agency.
 • The chairmen of local executive committees for the Eisteddfodau of 1950-51-52 had the honour yesterday of escorting the chaired bard to the platform. Strangely enough, all were Thomases - T.W. Thomas of Caerphilly, David Thomas of Llanrwst, and the other, David Thomas of Aberystwyth.
 • Bardic chairs at modern Eisteddfodau are made for comfort as well as beauty. This is a pleasant change which from the enormous old style chair which would never fit the 'prefab' which is all that modern poets can usually find to live for. This year's chair, though the gift of Patagonian Welshmen, was made by two Anglesey craftsmen, Iorwerth Parry and William Jones.
 • Adjudication on the Chair poem, delivered by the Rev. William Morris, was generally agreed to be a miracle of condensation and wit. From the pavilion he went straight to the literary tent to deliver his full adjudication, and when that was over he was still fresh enough to preside (as he has been doing all week) over "Ymryson y Beirdd" (The Contest of the Bards).
 • More than 4,000 copies of the Eisteddfod transactions the 5 volumes containing the winning compositions went on sale on the Eisteddfod field in the afternoon. By five o'clock every copy had been sold. A new edition is to be printed immediately.


Elfed calls for year round peace
From OUR OWN REPORTERS
Llanrwst, Thursday
 

A call to followers of the Eisteddfod to affirm peace all over the world throughout the year and not just during this week among themselves came from Elfed at today's Gorsedd Assembly.

The large gathering around the Gorsedd Circle expressed their delight on seeing him escorted from his chair to the Logan stone shortly after Cynan had opened the proceedings.

"I would like to believe, " Elfed said, "that all those who answered "Peace" at this Eisteddfod as in many others were as determined to help make the world, and not just themselves more peaceful and not just this week but throughout the year."

Urging closer contact between the countries of the world, he commended the Llangollen International Eisteddfod as an ideal means of bringing the people of Wales and Europe together to "sing in peace" amid the disturbances stalking Europe today."  
 

Points of similarity

"Let us not look for points of difference that divide us but for points of similarity which can unite us," he said.

Recalling that in all his long association with the Eisteddfod he could not remember so many competitors being so near winning the Crown as this week, he said he was glad to think that the crowning of such a young Bard this week indicated the arising of young genius in Wales. But this did not imply he said, that the older generation should regard their work as finished and that nothing was left for them to do for Welsh youth, and the latter should remember in their impulsive criticism that their elders in their day tried to do their best.

The Gorsedd prayer was said by the Bishop of Bangor, who later saw his brother Bishop of St. Asaph admitted too the highest ranks of the Gorsedd with the bardic name "Asaph".

Also elevated to the white robed circle was Sir Cecil Cecil-Williams, honourary secretary of the Honourable Society of Cymmorodorion; last year's chair winner, the Rev. Gwilym Tilsley, Colwyn Bay, formerly of Aberdare, and Mr Mr E. O. Humphreys, director of education for Anglesey. 

Seven Ovates

Four South Walians were among the seven Ovates Cynan initiated yesterday. Two of them were honoured for their work in connection with the Caerphilly "National" - Mr Glyn Lloyd, its secretary, who took the bardic name "Glyn Llwyd", and Mr John Haydn Benyon, his fellow master at Caerphilly Grammar School, (Mab Einion), who as Gorsedd committee secretary, organised the initiation of others last year.

Two Cardiff men were also made members of the Gorsedd - Mr T. Llewelyn Hughes, Shirley Road, Roath Park (Llewelyn Fadog), Regional Surveyor of the Ministry of Fuel and Power, a Welsh speaking Welshman who was one of the expert advisors on the design and construction of the new permanent Eisteddfod pavilion, and Mr John Emrys Thomas, O.B.E., (Emrys o'r Waun) Wales Regional Officer, National Assistance Board, honoured for his services to Welsh Youth Drama and Music.

Notable overseas visitors to Llanrwst similarly honoured were Mr R. Gwilym Roberts (Gwilym Arianydd), chairman of the Buenos Aires Welsh Society, and Mr Evan Thomas (Ieuan Carnwy), editor of the Patagonian Welsh community's newspaper, "Y Drafod." 


Mr Solomon is cross with the Eisteddfod
 

Solomon, the famous pianist,  was in an angry mood when he arrived in Llanrwst yesterday and complained of the arrangements made for him to rehearse for his evening concert at the National Eisteddfod. He was to play with the London Philharmonic Orchestra under Josef Krips.

"I shall never play at the National Eisteddfod again", he told reporters. "The arrangements are scandalous".

Solomon declined to make use of the British made grand piano provided on the platform for the concert and demanded a particular make of German origin.     

No, yes to practise

It had to be brought post-haste 60 miles by van from Liverpool. Next he refused to practise on an upright piano in the rehearsal tent and went to a studio at Llandudno, 36 miles away.

In his absence the orchestra arrived. Finally, he was content to practise on a baby grand brought from Llandudno.

Piano was a handicap
From OUR MUSIC CRITIC
Llanrwst, Thursday

On the whole it has been a dull day musically in the Eisteddfod, the only bright gleams coming in the evening concert, which was given by the London Philharmonic Orchestra with Joseph Krips conducting. And even here  the programme would hardly be described by those with a jaded appetite as widly exciting, consisting as it did of the Schumann fourth symphony; the Brahm's second piano concerto with Solomon as soloist; and the Beethoven fifth symphony.
 

Nor was this all of the same high standard. Solomon is a musician of deep understanding who has frequently proved that he can cast a magic spell with his handling of this very difficult concerto.

He was handicapped tonight by being provided with an instrument that was hardly sympathetic in tone and it was not surprising perhaps that he did not succeed in capturing that irridescence that the work demands.

The two symphonies, however, came glowingly to life. There was full measure of charm in the Schumann and all the brilliance and fire that anyone could want in the Beethoven.

Competition unimpressive

The competitions in the Eisteddfod have not been impressive. General standards seem to have improved somewhat, but although there has been competence shown today, there has also been nothing capable of rousing the enthusiasm of the audience. This was true of the soloists as well as the women's choir contest, which was the principal event.

In this test pieces were rather insipid, and perhaps the four choirs who entered did the best that could be done in the circumstances. The judges placed Llanberis first with 175 points, Caernarvon second with 173 and Abergele third with 168, a decision which seemed to meet with general approval.


More people attended
but day's takings were down

Although the day's attendance figures, estimated at between 35,000 and 40,000, was believed to be a "living memory" record for a Thursday at the National Eisteddfod, the takings will be considerably lower than from Wednesday's attendance of 28,000. 

For nearly all the pavilion audience had bought their tickets by the previous day and takings at the gate were mostly the half crowns of the thousands who could barely find room to sit on the ground outside. Yet the Llanrwst field is twice as big as that of Dolgelley two years ago, and is one of the largest of recent Eisteddfodau.    

£41,000 taken

Mr Elwyn Roberts, the Eisteddfod secretary, said "We haven't taken enough money yet to pay our way, but it is quite possible we will reach the required £45,000 by tomorrow afternoon".

Wednesday's takings amounted to £2,172 15s 6d. bringing the first three days' receipts up to £41,786. The Arts and Crafts exhibition has attracted 10,000 visitors and contributed £1,751 admission money. These figures are regarded as somewhat disappointing and largely explained by the fact that wet weather kept many intending visitors in the main pavilion most of the day.

Welsh Teachers' Union
"growing"

Although Undeb Athrawon Cymru (the  Union of Welsh Teachers) at their meeting at the Eisteddfod yesterday, celebrated its 10th birthday and, said the chairman, Mr Edward Rees (Director of Education for Denbighshire) was still growing. 

Mr Rees defined the ideal teacher as a person of conviction and culture and to whom a sense of humour was vitally important. A good teacher also had the ability to efface himself in the presence of his schoolchildren.

On the teaching of Welsh in Anglisiced districts, Mr Rees said he was in favour of a bilingual policy, but none of those present would be willing for their children to grow up without a knowledge of English and its literature. "If we are to teach two languages, we must teach them thoroughly," said Mr Rees.The Western Mail
11th August 1951

Heavy costs may mean the end
of the giant Eisteddfodau

By Brian Evans
Llanrwst, Thursday
 

Have we seen the end of the giant Eisteddfodau? This may seem a foolish question to raise when Llanrwst's National Eisteddfod - the most costly on record - had cleared all its expenses by this morning with two days to spare. But is it?

I can tell you that the "planners" are puzzling their heads over this problem, and that Aberystwyth and future Eisteddfodau will be strongly encouraged to cut down their estimates about any grandiose ideas.

Look at the facts and figures of the situation. Llanrwst cost £45,000 - and none of it was wasted - but in spite of record crowds, better than average weather, and efficient organisation, it is doubtful whether there would have been any profits at all without the Arts Council's £5,000 donation.      

One suggestion

Granted that Llanrwst would not have spent so much on concert artistes without the promise of this extra backing, but it still needed enormous crowds and more than £7,000 in individual subscriptions to bring the Eisteddfod "out of the red."

Can it be guaranteed that all future Eisteddfodau will enjoy such attendances, such efficient organisation, and - remembering the deluge at Bridgend - such weather?

With the Eisteddfod Council's own finances in no state to stand any heavy local losses, there can be no doubt that general instructions will be given for a drawing in of horns.

One revolutionary suggestion put forward by Mr Elwyn Roberts, Llanrwst's general secretary, is that the Eisteddfod should start at one o'clock in the afternoon and go straight through to 9.30 or 10 at night. But the ending of Eisteddfod concerts (foreshadowed here) would be a severe blow. As it is, Wales has few enough chances to hear great music performed by first class musicians.

As far as Llanrwst finances are concerned, Mr Roberts had a happy story to tell. With the major worry behind him, he can now concentrate on the "mopping up" operations, which will take him, he estimates, until October.

Much of the chairs and other interior furniture Mr Roberts hopes to sell to the Aberystwyth committee. Even the tons of litter collected off the field every day bring in a profit when they have been pulped.

Anti-climax

What Friday at the Eisteddfod is inevitably a day of anti-climax after Thursday's pomp and circumstance. This was even more marked than usual at Llanrwst after the 35,000 strong invasion that had the town cracking along the seams yesterday.

Nevertheless an estimated attendance of 20,000 and an almost uninterrupted feast of good singing prevented the "dying fall" feeling from becoming too oppressive.

One corner of the field where enthusiasm still ran high was the literary tent. The size of this tent - which holds a mere 400 - is the only matter of importance over which Llanrwst organisers have been caught out. 

Unexpected

But they can hardly be blamed for not expecting the unexpected. Who would have thought that all day every seat would have been taken and hundreds left outside straining their ears in the attempt to hear lengthy adjudications in poems, novels, plays and other works?

As for "Ymryson y Beirdd", the daily contest in impromptu versification, a tent twice the size of the Pabell Len would hardly have accommodated all who wished to hear these daily displays of wit and poetic ability.

The team headed by the Rev. Eirian Davies, of Nantgaredig, Carmarthenshire, won the competition with 39 points, beating teams from Anglesey, Caernarvonshire and Denbighshire.


Doctor dealt with 'panes'
The first act of Saunders Lewis's amusing farce, "Eisteddfod Bodran," had an unexpected - not illogical - but terrific curtain. 

A South Wales doctor in the audience was evidently perturbed about the stifling heat and stuffiness in the little church hall. He tried to open the windows without success. He sat through the first act, and, realising that serious maladies needed stern measures, he proceeded to smash one or two of the plain glass panes. The audience cheered.

It was then announced that if the playgoers were prepared to suffer a collection all the plain glass could be speedily and effectively removed. A collection was taken while the glass was being shattered.

The rector will make a profit, despite the high cost of glass. Perhaps it will pay for some hinges as well.

It was realised that the first act of this uproarious Welsh farce was not ticking as it should. It wanted air. There will be another air-conditioned performance at the church hall tonight.


Politics at the Eisteddfod
Many people in Wales will regret the use of the Eisteddfod for the purpose of launching a party political campaign, contrary to the custom and traditions of the Festival, and likely to lead to requests from other parties for similar facilities. If Liberals and Nationalists are allowed to politicise a non-political occasion devoted to the arts and crafts how can the opportunity be fairly denied to others? 

The majority of the people do not want Home Rule, and would regard its enactment as little short of disaster. It has no serious support from Socialists or Conservatives, who have turned it down decisively as not calculated to promote the best interests of the Principality. But happily they have not dreamt of intruding their political propaganda upon the National Eisteddfod.

In face of this precedent however, they must satisfy themselves that it is an isolated breach of the Festival's traditions or stake their claim to set up a tent on the ground on future occasions. 

It will be noted that as Professor W. J. Gruffydd, President of the National Eisteddfod Council, presided at the political meeting the Council is definitely compromised by his action. For if this departure is tolerated following the imposition of the all Welsh rules tens of thousands of good people in Wales who have helped to promote the progress of the Festival and supplied a long list of valuable entries will be alienated.

The one institution in Wales which has enjoyed the confidence of all the parties and creeds will be split. The suggestion that these people are trying to rob Wales of the Eisteddfod because they resent the withdrawal of the privilege of speaking English, the predominant language in the Principality, was just hare-brained nonsense.

The Council over which the Professor presides is wholly responsible for the threat by their decision to declare the Eisteddfod a 'closed shop', in which no English must be heard. He accuses the innocent of the very offence of which above all others he is guilty, that is, of trying to detract from the prestige, the integrity, and the glory of our most popular institution.


'One year old' choir
wins second choral with ease

From OUR MUSIC CRITIC
Llanrwst, Friday
 

A South Wales choir, which has been in existence for only a year, under a conductor who has never had a choir before, came here today and won the second choral competition with ease.

Five choirs competed and there was no doubt about the result, the adjudicators merely confirming the opinion everyone must have formed.

The winners were Penclawdd Choral Society who were given 10 points lead over Ffynnongroew and District Choir, which scored 248, while Cyman Choral Society came third with 244.

Although in being for only such a short time the Penclawdd choir, which is conducted by Mr Glanrhyd Austin, music master at the Pontardulais Secondary Modern School, has won seven first prizes out of eight contests entered.

As the adjudicators said, their performance of the main test piece, "Achieved is the Glorious Work." from the Creation, was far more colourful than that of the other entrants.

It was a choir of good voices, which maintained a clear texture throughout.  

Surprise decision
In the second male voice contest, in which four North Wales choirs took part, the prize went to Abergele and District with 174 marks. Point of Ayr, Ffynnongroew, were second with 168, and Penrhyn and Newmarket were bracketed for third place only one behind, a surprising decision in view of the great disparity in styles of these two choirs, Penrhyn attacking and with enthusiasm and drama, and Newmarket with thought and using a much wider range of tone colour. 

Generally speaking the contests today have been far more satisfying. The baritone and tenor classes were particularly interesting and both produced good voices.

The Eisteddfod choir made its second appearance this week in the evening concert when, under its own conductor, Mr John Hughes, it confirmed the very high opinion already formed. 

With the London Philharmonic Orchestra and Miss Jenifer Vyvyan, Miss Marjorie Thomas, Mr David Lloyd and Mr Tom Williams, the choir gave a stylish performance of Handel's 'Samson' in Welsh.


                     Under 16 Folk Singers
Eirloes Thomas, of Llanwrda, Carmarthen, first prize winner of the folk songs under 16 years (in front), and Shan Emlyn, of Pwllheli, and Sybil Jones, of Kidwelly, who shared second prize at the Eisteddfod. 

 • NATIONAL GOSSIP
  That well known musician, Mr E. T. Davies, Aberdare, has not been seen at the adjudicator's table this year. Though rapidly improving in health, Mr Davies has not yet sufficiently recovered from the accident in which his leg was fractured to risk slipping on the perilous Eisteddfod turf. But a cheerful letter to a friend says that "E.T." is looking forward to getting back into action in 1952.
 • Seated at the Press table all week has been Llew Owain the Caernarvonshire journalist. There was nothing unusual about this for Mr Owain has been attending eisteddfodau since 1894 - although not always in a professional capacity! Apart from being a frequent winner in the literary competitions he has adjudicated at over 550 local eisteddfodau.
 • Rarely has Elfed been stuck for words or action in his 69 years of eisteddfod-going, but this week proved an exception! A particularly muddy patch so bogged down his car on the field that only the efforts of three strong men and some skilful work with railway sleepers got him going again.
 • The Vicar of Crewe, the Rev. W. Gwynne Jones, had his fourth Eisteddfod success when he won the competition for composing the music to a group of five songs. A native of Llanelly, the vicar studied music at the University College of Wales, Aberystwyth. Before going to Crewe he was priest-in-charge at Ystradfellte.
 • Two first aid posts on the field dealt with 100 cases of fainting and headaches during Thursday's crush, when 35,000 people attended the Eisteddfod.
 • Relishing this week's drama session is Mr Griff Jones, a Chicago Welshman, who has not heard Welsh plays acted for many years. He comes of Welsh stage stock, for his uncle, the late T. O. Jones, (Gwynfor o Gaernarfon), was a prominent leader of Welsh drama.
 • Caerwyn, veteran conductor of yesterday afternoon's session, described this week's festivities as the best and happiest he has known in his 32 years' experience on the Eisteddfod platform.
 • Wednesday's warm welcome to overseas Welshmen has not left unnoticed those Welshmen serving in Korea and other foreign parts. The morning's Eisteddfod audience wholeheartedly approved a proposal by Alderman Emyr Williams, chairman of the executive committee of the Eisteddfod Council, to send this message to exiled Welsh Servicemen ; -"Thousands of Welshmen in all parts of the world assembled at Llanrwst send you warmest greetings and good wishes and express the hope that you will soon return home."
 • First to sign his name on the petition in connection with the self-government for Wales campaign inaugurated on the Llanrwst National Eisteddfod ground was Elfed, the former Archdruid
  Shortly after he had signed with a pen loaned by the Rev. D. Wyre Lewis, Penycae, Wrexham, Mr Jeremiah Williams, Caernarfon, made an offer of £5 for the pen and this was accepted by Mr Wyre Lewis, who also agreed for Mr Williams's suggestion that the "purchase price" be paid into the campaign's funds and the pen repeatedly offered for "resale" at the same price and on the same conditions.
     

The cat was out of the "final" lap
Most surprised person at the Eisteddfod yesterday was Miss Brenda Chamberlain, aged 39, who arrived from her cottage on Bardsey Island to receive the Fine Arts gold medal for her 50-guinea painting. "A Girl with a Siamese Cat" which has been bought by the Arts Council. 

She brought with her the cat which posed for this picture, but instead of an informal presentation of the medal in the Art Pavilion she received it on the Eisteddfod platform from Mr C.O. Jones, Llanrwst, vice-chairman of the Arts and Crafts Committee.

Leaving her Siamese cat behind the stage she faced an audience of thousands for the brief presentation ceremony.

"I was quite nervous at this unexpected honour," she told the Western Mail afterwards, "I didn't even expect my picture to be shown here, much less have to go on the platform of the Eisteddfod."  

Gold medal
In receiving the premier art award on the Eisteddfod platform, Miss Chamberlain has unwittingly advanced art's claim to share the pavilion limelight with poetry and literature. Cynan, the Archdruid, is understood to strongly favour presentation of the gold medal at the Wednesday afternoon session in future years. Miss Chamberlain's London agent (with her yesterday) expressed amazement at the flock of visitors to the art exhibition. "Your total attendance so far this week (18,000) is twice what a normal Art Council display in London would draw." he said. 

The exhibition has been a notable success for a young artist from the nearby Dolgarrog district - David Roberts, a Liverpool art student, whose three pictures at the show have been bought by the Arts Council, for its permanent Welsh collection.

Two other pictures sold privately in the last few days are a Penarth riverside water colour by F.B. Hayes, Mayfield Avenue, Cardiff and a study by Hywel Harries, of Machynlleth.


O GAE'R EISTEDDFOD
Gan Wil Ifan

Nid yn aml y rhydd yr un Eisteddfod inni Goronfardd a Chadeirfardd newydd, ond yn Glynne Davies a Brinley Richards cawn ddau lais newydd spon. Y mae Brinley ymhell dros ei bump ar hugain ac wedi gwasanaethu'r Eisteddfod yn hir a da yn y gorffennol. Bu'n 'sgrifennydd pwyllgorau Llen Aberafan a Phenybont. Enillodd droeon ar gerddi dychan, a'u beirniadu yng Nghaerffili. Gwyddai pawb a ddarllenodd ei awdl ddigrif ar Ogof Arthur y gallai gynghaneddu'n gywrain; ond dyma'i gynnig cyntaf ar ysgrifennu o ddifrif ar gyfer na Choron na Chadair. 

Fel y diweddar Hooson, cyfreithiwr ydyw wrth ei alwad. Ar hyd y blynyddoedd bu'n galonogwr beirdd ac yn byw i adrodd eu gwaith; o hyn allan caiff y wlad gyfle i adrodd ei waith yntau. A oes eisiau dweyd mai bachan o'r "Llwyni", ydyw?
                                          *********************
Ai dyma'r tro cyntaf i Arwel Hughes feirniadu yn y Genedlaethol? Da gweld gwyr talentog y B.B.C., tywysogion galluoedd yr awyr, a'u traed ar lwyfan y daearolion ac yn tafoli'n ddegeuig. Y mae John ei frawd bellach yn hen law gyda pharatoi corau'r Eisteddfod. Yn llewys ei grys yr arweiniai'r rehearsal olaf nos Sul, ond ni fyddai'r Sabathwr mwyaf selog yn achwyn arno am dynnu ei got i wneud cystal turn o waith defosiynol a dysgu torf ohonom i sefyll wrth y Groes gyda mam yr Iesu.
                                       ************************
Pan ofynodd Dyfnallt gennyf osod gair ar albwm ei wyr naw mlwydd oed, pa well dymuniad a allwn ei dori ar bapur na hwn; 

Ired Ior ei hyfryd wallt
A dafnau awen Dyfnallt

Fedrwn i ddim llai na sylwi ar gefn llaw'r bardd, a'i llu o smotiau glas, a phob ysmotyn yn dyst o ryw ffrwgwd fach a fu rhyngddo ef a'r glo slawer dydd. Na, nid gyrfa esmwyth a gas llawer o'n dygedigion. Dyna'r Athro Morgan Watkyn wedyn a'i Ffranged mor rhugl a'i Gymraeg, yn trin geiriau mor ddeheuig am iddo drin a naddu cerrig drwy flynyddoed caled ei ieuenctid yntau.

                                   ********************
Llongyfarchion i Gaerfyrddin am guro cor enwog y Gaer Fawr yn Arfon. Ond dilys gennyf y bydd ail gyfarfod yn Aberystwyth gyda hyn. Heb yn wybod imi y rhedodd "Dilys" i'r frawddeg; os nad oedd fy is-ymwybod efallai am dystio i athrylith ambell arweinydd cor!                                     
                                      ********************
Ac ar ol Aberystwyth, Y Rhyl. Dywedai Dyfed wrthyf, heb wen ar wefus nac yn ei lygad, i'r Orsedd gael anhawster i berswadio'r pwyllgor lleol yr Eisteddfod o'r blaen nad oedd testun y bryddest a awgryment yn foddhaol. Y testun hwnnw yn ol Dyfed, oedd "Y Rhyl fel Ymdrochle."


Backing for Beveridge report
on radio

A meeting, representative of various Welsh interests, which was arranged by Undeb Cymru Fydd and held yesterday on the Eisteddfod grounds, unanimously adopted a motion protesting strongly against the Government's scheme as outlined in the White Paper for the establishment of a body to control broadcasting in Wales. 

The motion also supported the declaration of Undeb Cymru Fydd in favour of the Beveridge Committee's recommendations and requested the Council of the Undeb to take the "necessary steps" to bring these opinions to the notice of the responsible authorities.

The Rev. D. Wyre Lewis, Penycae, Wrexham, who spoke on "The future of broadcasting in Wales in the light of the Beveridge Committee report," said that representatives of six religious bodies in England and Scotland gave evidence before the committee, but he was surprised to find that not one religious body in Wales thought it worth while to do so.  

Commission plan
The Beveridge Committee submitted memoranda of Plaid Cymru and the Welsh M.P.s  to the B.B.C. for consideration, he went on. The two chief arguments advanced against the demand for an independant broadcasting corporation was that Wales could be better served under the present system and that the B.B.C. now had to subsidise Wales to the extent of £249,000 per year. 

After considering the whole evidence Undeb Cymru Fydd were of the opinion that Wales ought to accept, in full, the Beveridge Committee's recommendations.

The Undeb were also of the opinion that until Wales has its own Parliament a commission should be appointed by the Government and not by the B.B.C., Mr Lewis declared.

"It is further suggested by the Undeb that the Advisory Committee be elected by such bodies as the County Councils Association, the University of Wales, the National Eisteddfod Council, Urdd Gobaith Cymru, the Welsh Joint Education Committee and Undeb Cymru Fydd. 

Mr. Lewis described it as a "libel" on the Welsh Nation a statement recently made that Wales lacked sufficient radio artistes to maintain its own broadcasting programmes. There were no such artistes in England until broadcasting "began there in earnest," 25 years ago, he said.

Non Welsh needs
During the discussion, Mr Huw T. Edwards, chairman of the Council for Wales and Monmouthshire, said the White Paper was not as dead as some persons imagined. He advised the meeting to "go slow" at the moment in order that various organisations in Wales could have time to examine the broadcasting needs of the Principality and arrive at some satisfactory medium. 

He stressed that it should be remembered that provision had to be made for the non-Welsh speaking people in Wales.

The Rev. Wyre Lewis replied "We shall have to cater for Welsh and non-Welsh speaking people. It is our ideal and we must do something in the next six weeks, otherwise we may lose the opportunity of putting forward our views before the present Government."

Professor Ernest Hughes, Swansea, emphasised they should make it widely known they were definitely opposed to the proposals in the Goverment's White Paper.

They walk 15 miles to sing
Three members of a Carmarthenshire children's choir, many of whom walk up to 15 miles from various parts to the village smithy to practise, have put the village of Cwmdwr on the map at Llanrwst this week. 

After gaining the under 18 solo prize for boys, Islwyn Evans, of Cross Hands, combined with Eirioes Thomas, of Llanwrda (winner of the under 16 solo), to win second prize for the under 18 duet.

The other member of the trio, Trixie Thomas, of Llandovery, gained the second prize out of 32 competitors in the under 25 soprano solo.

Their choir has raised £3,000 for charity at 168 concerts and commences another busy season of weekly winter concerts at Wood Green Methodist Church, London, on September 3.

The choir instructress is Mrs Cassie Simon, and their conductor and accompanist is Police constable Leslie Walters, the village constable at Llanwrda.

Solomon's choice of pianos
Reports that Solomon, the pianist, was dissatisfied with the piano on which he played at Thursday night's concert brought an explanation from Mr Elwyn Roberts, the Eisteddfod's general secretary. 

Pointing out that the Eisteddfod officials were assured that a concert grand piano, supplied by a Llandudno firm, would suit the pianist. Mr Roberts said that when Solomon intimated to them, as late as last Friday, that he wanted another model they contacted a Liverpool firm.

Although unable to supply the model, this firm undertook to install a similar type of piano on the Eisteddfod stage on the day of the concert. Solomon agreed to this particular piano being used.

When he objected to the rehearsal piano in the local grammar school they immediately arranged with the Llandudno firm for him to inspect six pianos in their showroom on the morning of the concert. From these he selected one which he rehearsed for an hour with the orchestra on the Eisteddfod field before the concert.

"Not having seen him after the concert, we understood he felt quite happy about this arrangement, but were very surprised to read his criticisms in the newspapers", said Mr Roberts.

 
 

Youngest member of the Welsh National Opera Company and this year's Festival Queen of Pontyberem, Marlene Davies, aged 16, of Pontyberem, near Llanelly, won first prize in the under 18 soprano solo competition at the National Eisteddfod on Saturday.

Altogether she has won 23 silver cups - 21 of them this year.

"Most successful" National may make
over £4,000 profit

When the National Eisteddfod ended at Llanrwst on Saturday night, officials said it had been the most successful in the history of the festival since it was established in its present format. 

The local committee faced with ever increasing costs, had feared that the total bill of £45,000 would leave no margin of profit. It is now believed that the profit may be more than £4,000.

On Saturday, the rain, which began when the first competitors went on the stage, gradually became a deluge, but in spite of this the day's takings were £1,803.

Mr Elwyn Roberts, general secretary, said yesterday that he estimated the week's attendance at 160,000.

The total receipts had been £48,500, and there were substantial fees to be received which would bring the figure up to nearly £50,000. Receipts from the arts and crafts exhibition held for the first time in its own pavilion on the Eisteddfod field were £1,853.

The success of this year's Eisteddfod was not achieved without considerable difficulties. Shortage of building materials were a serious threat on several occasions.

One difficulty arose, for instance, when British Railways refused to sell to the Eisteddfod authorities 2,000 railway sleepers unless they were transported the whole way from Liverpool by rail.

A local contractor was prepared to take them to Llanrwst for £50, but the Eisteddfod authorities were compelled to accept the railway's terms of £100.     

South Wales triumph
Saturday was a triumph for South Wales. Manselion (Swansea) won the chief male voice choral event with 266 points. They beat their North Wales rivals, The Dinorwic Quarry (Caernarvonshire) Choir, by 17 points. 

The Blue Riband for the best vocalist was won by soprano Mrs Eluned Jones Thomas of Pontyclun, Glamorgan. Mrs Thomas, who has been singing for 20 years, is the mother of a three and a half year old daughter. Her husband is a factory worker.

One of the North Wales successes was that of 16 year old Valmai Morris Jones, of Port Dinorwic, who competed with five others in an accompaniment test.

This meant that she had to accompany an unknown artiste in Coleridge Taylor's "Onaway, Awake Beloved." She then had to transpose a simple accompaniment and finally to read a piece of music at first sight.

Valmai found that the unknown artiste was David Wise, leader of the London Philharmonic Orchestra. She was the youngest competitor and is a pupil at Caernarvon Grammar School.

The Eisteddfod ended on Saturday night with a concert by the London Philharmonic Orcgestra and the Festival of Britain Welsh Choir, conducted by Mr J. Morgan Nicholas. Works by Welsh composers were performed.

Last night a singing festival was held in the Eisteddfod pavilion, with Mr John Hughes conductor of the Eisteddfod Choir, conducting.

In spite of the crowds during the week, traffic arrangements were excellent. Of 25 police officers drafted into the town some were on duty for 14 hours at a time.

Chair Bard reveals a secret
If Mr Brinley Richards, a Maesteg solicitor and a member of the local urban district council, had not been returned unopposed at the last election he would not have become chair bard at the National Eisteddfod. 

He said so on Saturday when he was given a hero's welcome on his return to his native Llynfi Valley. Hundreds waited in the pouring rain to greet him, and streets in Nantyffyllon were gaily decorated. The local  Salvation Army Band led a procession to the Town Hall, where a reception was given.

Mr A. Edwards, chairman of Maesteg Council, congratulating Mr Richards, (last year's chairman), said "As an Independent member, Mr Richards has often been in opposition to me. I am a Socialist and a North Walian, but tonight North and South Wales are united for once."

4,500 copies sold
Mr Richards then let the public into the secret concerning  his winning ode, 4,500 copies of which were sold the day it was published. 

"I started the poem last August," he said, "but illness in the family tore me from my task. In March I went at it again, but looming up before me were the district council elections. The ode had to be sent in by the end of May.

"I can thank my Socialist colleagues for deciding not to oppose me in the election, otherwise I should  never have completed the composition." 

 www.penmon.org featured in;

Cambrian News
incorporating Country Quest and
Times and Diary
 
Thursday 7th April 2011


From reporter to bard
click here to access
Former Cambrian News employee,
Thomas Glynne Davies,

was crowned the National Eisteddfod Bard 60 years ago,
as JULIE McNICHOLLS discovers.....
I am very grateful to Julie for her wonderful feature about my Uncle Tom's success at Llanrwst in 1951.
Ken Davies.EITEMAU EISTEDDFODOL

ENNILLWYR Y GORON
1880 - 2010
WINNERS OF THE CROWN

(cliciwch yma / click here)

Archdderwyddion Cymru
David Griffiths (Clwydfardd), 1876-1894
Rowland Williams 1895-1905
Evan Rees (Dyfed) 1905-1923
John Cadfan Davies, 1923-1924
Howell Elvet Lewis, 1924-1928
John Owen-Williams 1928-1932
John Jenkins 1932-1936
John James Williams ("J. J.") 1936-1939

William Williams, 1939-1947
William Evans (Wil Ifan), 1947-1950
Albert Evans-Jones, 1950-1953

John Dyfnallt Owen, 1954-1957
William Morris, 1957-1960
Edgar Phillips, 1960-1962
Albert Evans-Jones, 1963-1966
E. Gwyndaf Evans, 1966-1969
Gwilym Richard Tilsley, 1969-1972
Brinley Richards, 1972-1975
R. Bryn Williams, 1975-1978
Geraint Bowen, 1978-1981
James Nicholas, 1981-1984
W. J. Gruffydd (Elerydd), 1984-1987
Emrys Roberts, 1987-1990
William George, 1990-1993
John Gwilym Jones, 1993-1996
Dafydd Rowlands, 1996-1999
Meirion Evans, 1999-2002
Robyn Léwis, 2002-2005
Selwyn Iolen, 2005-2008
Dic Jones 2008-2009
T. James Jones 2009

ATGOFION
EISTEDDFOD 1951
MEMORIES

The Eisteddfod Creche.
Did you know that it was at the 1951 Eisteddfod that the creche facility was first introduced? A place where mums could leave their babies in safety and enjoy the Eisteddfod.
The creche was the idea of local Girl Guide leader and District Nurse Mrs Eddie Jones, whose  husband was the town surveyor. There was a marquee, chairs, toys small, seesaws and whatever was needed to look after small children.
The guides and brownies, under the watchful eye of Mrs Jones, looked after the small children from 9am until 5 pm. It was very popular and yes, I took my turn!
We had to wear our guide/brownie uniforms.
Pat Rowley
Chairman, Llanrwst & District Historical Society.

Idwal Wyn Jones.


Idwal Wyn Jones

Idwal Wyn Jones was an adjudicator in the Cerdd Dant section at the Eisteddfod. He was the son of Robert Jones, who ran the Boar's Head, Llanrwst in 1901.
This was brought to our attention by Mrs Esther Williams, who remembers him as a Blaenor at her Chapel in Eglwysbach. I was able to pass this information on to Lynne Whitworth, who writes:
How lovely to know there is someone out there who knew my Great Uncle Idwal.
I remember him from my youth, he visited us a couple of times with Auntie Mag.
I also enjoyed looking at the Eisteddfod programmes etc on your website, and seeing who the other adjudicators were. Maurice Jacobson was one who adjudicated me at the Birmingham Music Festival and of course I have heard of Arwel Hughes, Osian Ellis and Parry Williams.